Urantia bogen i Danmark (backup)

28. De tjenende ånder i superuniverserne

URANTIA BOGEN - KAPITEL 28. DE TJENENDE ÅNDER I SUPERUNIVERSERNE

Således som supernaferne udgør engleskarerne i centraluniverset og seraferne i lokaluniverset, sådan er sekonaferne de tjenende ånder i superuniverserne. I graden af guddommelighed og potentiale af højestehed ligner disse børn af de Afspejlende Ånder imidlertid mere supernaferne end seraferne. De tjener ikke alene i superskabelserne, og både mangfoldige og spændende er de hændelser som støttes af deres uåbenbarede kollegaer.

Således som de præsenteres i disse beretninger omfatter de tjenende ånder i superuniverserne følgende tre klasser:

    1.   Sekonaferne.

    2.   Tertiaferne.

    3.   Omniaferne.

Eftersom de to sidstnævnte klasser ikke er så direkte involveret i opstigningsplanen for de dødeliges fremgang vil de i korthed blive behandlet før den længere beretning af sekonaferne. I teknisk forstand så er hverken tertiafer eller omniafer superuniversernes tjenende ånder selvom de begge tjener som åndeministre indenfor disse domæner.

1.   TERTIAFERNE

Disse høje engle er registreret i superuniversernes hovedkvarter, og trods det, at de tjener i lokaluniversernes hovedstæder er de teknisk set beboere i superuniversernes hovedstæder eftersom de ikke er indfødte i lokaluniverserne. Tertiaferne er børn til den Uendelige Ånd og personaliseres i Paradiset i grupper af et tusinde. Disse himmelske væsener af guddommelig oprindelse og næsten højeste alsidighed er den Uendelige Ånds gave til Guds Skabersønner.
    
Når en Mikael Søn bliver fritstillet fra forældreregimet i Paradiset og forberedes til at begive sig på vej til universets eventyr i rummet, fremføder den Uendelige Ånd en gruppe på et tusinde af disse ledsagerånder. Og disse majestætiske tertiafer følger denne Skabersøn når han begiver sig ud på eventyret med at organisere et univers.
    
Gennem de tidligere tider af universets opbygning er disse tusinde tertiafer en Skabersøns eneste personlige medarbejdere. De erhverver en vældig erfaring som Sønnens assistenter under disse spændende tider, når universet sammensættes og andre astronomiske påvirkninger iværksættes. De tjener ved siden af Skabersønnen indtil den dag, hvor den Klare Morgenstjerne, den førstefødte i et lokalunivers, personaliseres. Derefter indgiver tertiaferne deres formelle afskedsansøgninger hvilket bevilges. Og med tilsynekomsten af de første klasser af indfødte engleliv, trækker de sig tilbage fra aktiv tjeneste i lokaluniverset og bliver forbindelsespersoner mellem Skabersønnen, som de tidligere var knyttet til, og Dagenes Ældste i det omhandlende superunivers.


2.   OMNIAFERNE

Omniaferne skabes af den Uendelige Ånd i forbindelse med de Syv Højeste Udøvere, og de er udelukkende disse Højeste Udøvers tjenere og budbringere. Omniaferne har deres opgave i hele storuniverset, og i Orvonton opretholder deres korps hovedkvarter i de nordlige områder af Uversa, hvor de bor som en speciel æreskoloni. De er ikke registreret i Uversa, og er heller ikke knyttet til vores administration. De har heller ikke direkte noget at gøre med opstigningsplanen for de dødeliges fremgang.
    
Omniaferne er helt og holdent beskæftiget med tilsynet af superuniverserne med tanke på administrativ koordinering set fra de Syv Højeste Udøvers synspunkt. Vores koloni af omniafer i Uversa får instruktioner fra og rapporterer kun til Orvontons Højeste Udøvere, som virker på den fælles udøvelsessfære nummer syv i den yderste ring af Paradiset satellitter.

3.   SEKONAFERNE

Sekonafernes skarer skabes af de syv Afspejlende Ånder tilknyttet i hovedkvarteret i hvert superunivers. Der findes en bestemt Paradis-deltagende teknik i forbindelse med skabelsen af disse engle i grupper af syv. Blandt disse syv findes altid en første gradens sekonaf, tre anden gradens og tre tredje gradens sekonafer; de personaliseres altid nøjagtigt i dette forhold. Når syv af disse sekonafer skabes bliver en, den af første graden, knyttet til Dagenes Ældstes tjeneste. De tre engle af anden graden associeres med superstyrelsernes tre grupper af administratorer med paradisoprindelse; de Guddommelige Rådgivere, Visdommens Fuldkomne og de Universelle Censorer. De tre engle af tredje graden knyttes til superunivers herskernes opstigende treenigede medarbejdere, de Mægtige Budbringere, De med Stor Autoritet og De uden Navn og Nummer.
    
Disse superuniversernes sekonafer er efterkommere til de Afspejlende Ånder, og derfor er afspejlingen en naturlig del af deres væsen. De reagerer afspejlende for alt i hver fase hos hvert skabte væsen med oprindelse i den Tredje Kilde og Center samt i Paradisets Skabersønner, men de afspejler ikke direkte væsener og enheden, personlige eller andre, med oprindelse udelukkende i den Første Kilde og Center. Vi har mange beviser for, at den Uendelige Ånds universelle intelligens kredsløb er virkelige, men selvom vi ikke havde noget andet bevis ville sekonafernes afspejlende fremvisninger være helt tilstrækkelig for at demonstrere, at den universelle tilstedeværelse af Samforenerens uendelige sind er virkelig.


4.   FØRSTE GRADENS SEKONAFER

Sekonaferne af første graden som har deres opgave hos Dagenes Ældste, er levende spejle i disse treenige herskers tjeneste. Tænk hvad det betyder i styrelsen af et superunivers, at kunne vende sig som til et levende spejl og i det se og tilmed høre de klare svar fra et andet væsen et tusinde eller hundredtusinde lysår længere borte, og at gøre alt dette øjeblikkeligt og fejlfrit. Optegnelser er vigtige for forvaltningen af universerne, informationsudsendelser er nyttige, de Enlige og andre budbringers arbejde er til stor hjælp, men Dagenes Ældste fra deres position halvvejs mellem de beboede verdner og Paradiset - mellem mennesket og Gud - kan øjeblikkelig se i begge retninger, høre begge sider og kende begge veje.
    
Denne evne - til at høre og se alting så at sige - kan i superuniverserne kun realiseres fuldkommen af Dagenes Ældste og kun i deres respektive hovedkvartersverden. Selv der opstår der begrænsninger: Fra Uversa er denne kommunikation begrænset til verdnerne og universerne i Orvonton, og samtidig med, at den ikke fungerer mellem superuniverserne så holder denne samme afspejlende teknik hver og en af dem i tæt kontakt med centraluniverset og med Paradiset. Skønt de syv superregeringer er adskilte fra hinanden, afspejler de således fuldstændigt autoriteten ovenfor og er helt sympatisk indstillet til, og fuldstændig fortrolig med behovene nedenfor.

Som følge af første gradens supernafers medfødte natur har de præference mod syv typer af tjeneste, og det er hensigtsmæssigt, at den første serie i denne klasse skulle være således udstyret, at den har en medfødt evne til at tolke Åndens sind for Dagenes Ældste:

    1.   Samforenerens Stemme. I hvert superunivers udviser den første supernaf af første grad, og hver syvende af dem som senere skabes i den klasse, en høj grad af tilpasningsevne til at forstå og fortolke den Uendelige Ånds sind for Dagenes Ældste og deres medarbejdere i superregeringen. Dette er af stor værdi i superuniversernes hovedkvarter, for modsat fra de lokale kreationer med deres Guddommelige Ministre, så har sædet for superregeringen ingen specialiseret personalisering af den Uendelige Ånd. Derfor kommer disse sekonafiske stemmer nærmest til at være personlige repræsentanter for den Tredje Kilde og Center på en sådan hovedstadssfære. Ganske vist findes de syv Afspejlende Ånder der, men disse mødre til de sekonafiske skarer afspejler mindre virkeligt og automatisk Samforeneren end de Syv Mesterånder.

    2.   De Syv Mesterånders Stemme. Den anden sekonaf af første graden, og hver syvende af dem som senere skabes tendere mod portrættering af de Syv Mesterånders kollektive natur og reaktioner. Selvom hver Mesterånd allerede er repræsenteret i et superunivers hovedstad af en af de Afspejlende Ånder som er i tjeneste der, er denne repræsentation individuel, ikke kollektiv. Kollektivt er de kun tilstede som afspejlende; derfor byder Mesterånderne disse højst personlige sekonafers tjenester velkommen som er så kompetente til at repræsentere dem for Dagenes Ældste

    3.   Skabersønnernes Stemme. Den Uendelige Ånd må have haft noget at gøre med skabelsen eller træningen af Mikael-klassens Paradissønner, for den tredje første gradens sekonaf og hver syvende serie derefter har den bemærkelsesværdige gave, at kunne afspejle disse Skabersønners sind. Hvis Dagenes Ældste skulle ønske at vide - virkelig vide - hvordan Mikael fra Nebadon stiller sig til en eller anden sag, som er under behandling, behøver de ikke at kontakte ham langs linjerne i rummet; de behøver kun at kalde på Lederen for Nebadonstemmerne, som på anmodning præsenterer den Mikael sekonaf som registret udviser, og straks opfatter Dagenes Ældste stemmen af Mestersønnen fra Nebadon.
Ingen andre klasser af Sønner kan på denne måde ”afspejles”, og ingen andre klasser af engle kan fungere på denne måde. Vi ved ikke helt, hvordan dette udføres, og jeg tvivler meget på, om Skabersønnerne selv helt forstår det. Men med sikkerhed ved vi, at det fungerer, og at det fungerer ufejlbarligt acceptabel ved vi også, for i hele historien om Uversa har de sekonafiske stemmer aldrig fejlet i deres præsentationer.
    
I begynder her at se noget af den måde på hvilken guddommeligheden omslutter tidens rum og overvinder rummets tid. I får her et af jeres første flygtige glimt af evighedscirklens teknik, for øjeblikket afvigende for at hjælpe tidens børn i deres opgaver med at overvinde rummets svære hindringer. Og disse fænomener er et tillæg til de Afspejlende Ånders etablerede universteknik.
    
Selv om de tilsyneladende ikke har tilgang til den personlige tilstedeværelse af Mesterånderne ovenover og Skabersønnerne nedenunder så har Dagenes Ældste til deres rådighed levende væsener afstemt til kosmiske mekanismer af afspejlende perfektion og ultimativ præcision, hvorved de kan nyde den reflekterende tilstedeværelse af alle disse ophøjede væsener, hvis personlige tilstedeværelse er nægtet dem. Gennem disse midler, og andre for jer ukendte måder, er Gud potentielt til stede i superuniversernes hovedkvarter.
    
Dagenes Ældste kan fuldstændig udlede Faderens vilje ved at ligestille Åndens stemme lysglimt oppefra og Mikaelernes stemmeblink nedefra. På denne måde kan de være ufejlbarlig sikre når de beregner Faderens vilje vedrørende de administrative sager i de lokale universer. Men for at udlede en af Gudernes vilje fra kendskab til de to øvriges, så må de tre Dagenes Ældste virke sammen; to kan ikke få svaret frem. Af denne årsag, selv om der ikke fandtes andre, ledes superuniverserne altid af tre Dagenes Ældste, ikke af en eller af to.

    4.   Engleskarernes Stemme. Den fjerde første gradens sekonaf og derefter hver syvende serie viser sig at være engle som er særskilt modtagelige for følelser hos alle klasser af engle, medregnet supernaferne ovenfor og seraferne nedenfor. Således er en befalingsførende eller overvågende engels indstilling umiddelbart tilgængelig for overvejelse ved ethvert af Dagenes Ældstes rådsmøde. Ikke en dag passerer i jeres verden uden at serafernes ledere på Urantia bliver bevidste om, at der sker en afspejlende overføring, som tiltrækkes fra Uversa med et eller andet formål; men med mindre hun ikke forud meddeles af en Enlig Budbringer forbliver hun helt uvidende om hvad som søges og hvordan det fås. Disse tjenende ånder i tiden leverer vedvarende denne slags af ubevidste, og derfor med sikkerhed upartiske bevismateriale som berør den endeløse række af sager som fordrer opmærksomhed og råd af Dagenes Ældste og deres medarbejdere.

    5.   Modtagerne af informationsudsendelser. Der findes en speciel klasse af udsendte budskaber som kun modtages af disse første gradens sekonafer. Selvom de ikke er ordinære informationsudsendere i Uversa arbejder de i forbindelse med de afspejlende stemmernes engle i formålet med at synkronisere Dagenes Ældstes reflekterende vision med visse konkrete budskaber som kommer ind over de etablerede kredsløb for universets kommunikation. Modtagerne af informationsudsendelserne er den femte serie, den femte første gradens sekonaf som skabes og hver syvende derefter.

    6.   Transportpersonligheder. Dette er de sekonafer som transporterer tidens pilgrimme fra superuniversernes hovedkvartersverdner til den yderste cirkel i Havona. De er superuniversernes transportkorps, som opererer indad til Paradiset og udad til verdnerne i deres respektive sektorer. Dette korps består af den sjette første gradens sekonaf og hver syvende senere skabte.

    7.   Reservekorpset.  En meget stor gruppe af sekonafer, første gradens syvende serie, holdes i reserve for uklassificerede pligter og redningstjenester i verdnerne. Da de ikke er højt specialiserede kan de fungere temmelig godt i en hvilken som helst kapacitet af deres forskellige kollegaer, men de påtager sig kun sådant specialiseret arbejde i nødsituationer. Deres almindelige arbejde er at udføre de almindelige opgaver i et superunivers, som ikke falder indenfor rammen af englene med specificeret tjeneste.

5.   ANDEN GRADENS SEKONAFER

Sekonaferne af anden gradens klasse er ikke mindre reflekterende end deres kollegaer af første graden. Klassificeringen i første, anden og tredje graden angiver ikke i sekonafernes tilfælde en forskel i status eller funktion; den betegner kun deres forretningsorden. Alle tre grupper udviser identiske egenskaber i deres beskæftigelser.

De syv afspejlende typer af anden gradens sekonafer forordnes til tjeneste hos Dagenes Ældstes samordnede medarbejdere med treenighedsoprindelse som følger:
    
    Til Visdommens Fuldkomne - Visdommens Stemmer, Filosofiens Sjæle og Sjælenes Forenede.
    Til de Guddommelige Rådgivere - Rådets Hjerter, Tilværelses Glæder og Tjenestens Tilfredsstillelse.
    Til de Universelle Censorer - Åndernes Udskillere.

Ligesom første gradens klasse skabes denne gruppe i serier; det betyder, at den førstefødte var en Visdommens Stemme, ligeså den syvende derefter, og lige sådan med de seks øvrige typer af disse afspejlende engle.

    1.   Visdommens Stemme. Visse af disse sekonafer stå i bestandig forbindelse med Paradisets levende bibliotek, kundskabsvogterne, som hører til de primære supernafer. I specialiserede reflekterende tjeneste er Visdommens Stemmer levende, nuværende, fuldstændige og fuldkommen pålidelige koncentrationer og fokuseringer af den koordinerede visdom i universernes univers. I forholdet til den næsten uendelige volumen af information som cirkulerer i superuniversernes hovedkredsløb, er disse fantastiske væsener så reflekterende og selektive og så følsomme, at de kan adskille og modtage det vigtigste af visdommen og ufejlbart overføre disse sjælsbevidste juveler til deres overordnede: Visdommens Fuldkomne. Og de fungerer på en sådan måde, at Visdommens Fuldkomne ikke kun høre de virkelige og oprindelige udtryk for denne visdom men også afspejlende ser selve de væsener, af høj eller lav oprindelse, som udtrykte dem.
    
Det står skrevet: ”Om nogen mangler visdom, lad ham da spørge.” Når det i Uversa bliver nødvendigt, at træffe en beslutning som fordrer visdom i forviklede situationer i samarbejde med superuniversregeringens indviklede sager, når både perfektionens og gennemførlighedens visdom skal foreligge, så kalder Visdommens Fuldkomne på et batteri af Visdommens Stemmer, og med denne klassens fuldkomne færdighed så afstemmer og retter de ind disse levende modtagere af den sindsindesluttet og cirkulerende visdom i universernes univers på en sådan måde, at fra disse sekonafiske stemmer fremflyder der en strøm af guddommelighedens visdom fra universet ovenfor og gennemførlighedens visdom fra de højere sind i universernes nedenfor.

Hvis forvirring opstår med hensyn til harmoniseringen af disse to versioner af visdom, rettes der omgående en henvendelse til de Guddommelige Rådgivere som straks afgør den rette kombination af proceduren. Hvis der er nogen tvivl angående ægtheden i noget som kommer ind fra verdner, hvor der har været oprør sker henvendelsen til Censorerne som med deres Åndernes Udskillere straks kan afgøre ”hvad slags ånd” som har påvirket rådgiveren. Således er tidens visdom og øjeblikkets intellekt altid tilstede hos Dagenes Ældste, som en åben bog foran deres velvillige blik.
    
I kan kun svagt forstå, hvad alt dette betyder for dem som er ansvarlige for ledelsen af superuniversernes regeringer. Den enorme størrelse og omfang af disse transaktioner ligger helt udover den finite opfattelse. Når I står, hvilket jeg gentagende gange har gjort, i de specielle modtagelseskamre i visdommens tempel i Uversa og ser alt dette fungere i virkeligheden, bliver i rørte i tilbedelse af at se, hvordan perfektioneret kompliceret universernes interplanetariske kommunikation er og hvor sikkert den fungerer. I vil vise hyldest til den guddommelige visdom og godheden hos Guderne som planlægger og udøver med en så fremragende teknik. Og alt dette sker virkelig ligesom jeg har beskrevet det.

    2.  Filosofiens Sjæl Disse vidunderlige lærer er også knyttet til Visdommens Fuldkomne, og når de ikke på anden måde er retningsvisende forbliver de fokuseret synkronisk med filosofiens mestre i Paradiset. Tænk jer at træde frem foran et vældig levende spejl, så at sige, men i stedet for at se billedet af jeres finite og materielle jeg ville i se en afspejling af guddommelighedens visdom og Paradisets filosofi. Og hvis det bliver ønskeligt at ”inkarnere” denne perfektions filosofi, at fortynde den, så at den bliver praktisk anvendelig for, og kan assimileres af, de ringe folk i de lavere verdner, så behøver disse levende spejle kun at vende deres ansigter nedad for at afspejle normerne og behovet i en anden verden eller et andet univers.

Med selve disse teknikker tilpasser Visdommens Fuldkomne beslutninger og henstillinger til de reelle behov og den aktuelle status for de berørte befolkninger og verdener, og altid virker de i samråd med de Guddommelige Rådgivere og de Universelle Censorer. Men den sublime fylde i disse transaktioner overstiger selv min opfattelsesevne.

    3.   Sjælenes Forenede. Fuldførelse af den treenige stab som er knyttet til Visdommens Fuldkomne er disse Afspejlere af idealet og tilstanden i etiske forhold.  Af alle de problemer i universet som fordrer en udøvelse af erfaringens og tilpasningens fuldendte visdom, er ingen vigtigere end de som fremkommer af forholdene og foreningerne mellem intelligente væsener. Enten det er i menneskelige sammenslutninger for handel og udveksling, venskab og ægteskab eller engleskarernes forbindelser, så opstår der altid små friktioner, mindre misforståelser, alt for ubetydelig til at tiltrække sig mæglernes opmærksomhed men tilstrækkelig irriterende og forstyrrende til at spolere universernes smidige funktion, hvis de fik lov til at sprede sig og fortsætte. Derfor stiller Visdommens Fuldkomne deres klasse af kloge erfaring til rådighed som ”forsoningens olie” for et helt superunivers. I hele dette arbejde får disse superuniversets vise mænd god hjælp af deres afspejlende medarbejdere, Sjælenes Forenede, som gør den aktuelle information om tilstanden i universet tilgængelig og samtidig skildrer Paradisets ideal om den bedste måde, at løse disse forvirrende problemer. Når disse sekonafer ikke er specifikt retningsvisende på noget andet, holder de sig i reflekterende forbindelse med etikkens fortolkere i Paradiset.

    
Dette er de engle som fostrer og fremmer gruppearbejdet i hele Orvonton. En af de vigtigste lektioner som I kan lære jer under jeres livsforløb som dødelige er gruppearbejde. Perfektionens sfærer er befolket af dem som har lært sig at beherske denne kunst, at arbejde sammen med andre væsener. Der er meget få opgaver i universet for en enlig tjener. Jo højere op i kommer desto mere ensom bliver I når I midlertidig er uden jeres kammeraters selskab.

    4.   Rådets Hjerte. Dette er den første gruppe blandt disse reflekterende genier som placeres under overopsynet af de Guddommelige Rådgivere. Sekonaferne af denne type er i besiddelse af rummets fakta, hvor de udvælger disse data fra tidens kredsløb. De afspejler i særdeleshed de supernafiske informationskoordinatorer, men selektivt afspejler de også rådet fra alle væsener af såvel høj som lav stand. Når man henvender sig til de Guddommelige Rådgivere for vigtige råd eller afgørelser, kalder disse imidlertid på en gruppe af Rådets Hjerte, og lidt efter fremkommer en afgørelse som faktisk samler koordineret visdom og råd fra de mest kompetente sind i hele superuniverset. Og alting er blevet censureret og revideret i lyset af rådgivningen fra de høje sind i Havona og selv i Paradiset.

    5.   Tilværelses Glæde. Disse væsener er af naturen refleksivt afstemt efter de supernafiske harmoniovervågere ovenfor og til visse af seraferne nedenfor, men det er svært at forklare eksakt hvad medlemmerne af denne interessante gruppe virkelig gør. Deres vigtigste aktiviteter er rettet mod at fremme glædesreaktioner blandt forskellige klasser af engleskarer og lavere viljevæsener. De Guddommelige Rådgivere, som de er knyttet til, anvender dem sjældent for at finde noget specielt glædesemne. Mere almindeligt og i samarbejde med omvekslingslederne fungerer de som glædes spredningscentral, som stræber efter at forhøje glædesreaktionerne i verdnerne, samtidig med at de forsøger at forbedre smagen for humor. De har som mål, at udvikle en superhumor blandt dødelige og engle. De stræber efter at vise, at en eksistens med fri vilje indeholder en naturlig glæde som er uberørt af alle ydre påvirkninger; og de har ret, selv om de støder på store besværligheder med at indprente denne sandhed i primitive menneskers sind. De højere sindspersonligheder og englene reagerer hurtigere på disse uddannelsesmæssige anstrengelser.

    6.   Tjenestens Tilfredsstillelse. Disse engle afspejler i høj grad Etiketteledernes holdning i Paradiset; de fungerer stort set som Tilværelses Glæder og stræber efter at forhøje værdien af tjeneste og forøge de tilfredsstillelser, som det medfører. De har gjort meget for at belyse de senere udskudte belønninger som er indbygget i uselvisk tjeneste, tjeneste for udvidelsen af sandhedens rige.

De Guddommelige Rådgivere, til hvilken denne klasse er knyttet, anvender dem til at afspejle, fra en verden til en anden, de velsignelser som opnås af åndelig tjeneste. Og gennem anvendelse af de bedste præstationer for at inspirere og opmuntre de middelmådige, bidrager disse sekonafer enormt til kvaliteten af hengivende tjeneste i superuniverserne. Den broderlige konkurrerende ånd anvendes effektivt gennem distribueret information til den enkelte verden om, hvad de andre, i særdeleshed de bedste, gør. En oplivende og sund rivalitet fremmes selv blandt engleskarerne.

    7.   Åndernes Udskillere. En speciel forbindelse eksisterer mellem rådgiverne og konsulenterne på den anden Havona cirkel og disse afspejlende engle. De er de eneste sekonafer som er knyttet til de Universelle Censorer, men de er antagelig de mest unikke specialiserede blandt alle deres kollegaer. Uden hensyn til kilden eller kanalen af information, uden hensyn til hvor magert bevismaterialet end er, som er til stede, når det er underlagt disse udskillers reflekterende gennemgang informerer de os straks om det sande motiv, det virkelige formål og oprindelsens reelle natur.  Jeg forundres mig over, hvor fortrinlig de fungere, disse engle som så ufejlbarligt afspejler den virkelige moralske og åndelige karakter hos hvert individ som stilles i fokus.
    
Åndernes Udskillere udfører disse komplicerede tjenester i kraft af deres iboende ”åndelige indsigt”, hvis jeg må anvende sådanne ord i et forsøg på at bibringe det menneskelige sind den tanke, at disse afspejlende engle på denne måde fungerer intuitivt, medfødt og ufejlbarligt. Når de Universelle Censorer ser disse præsentationer er de ansigt til ansigt med den afspejlende individs nøgne sjæl; og netop denne sikre og perfekte portrættering forklarer delvis hvorfor Censorerne altid kan fungere med rette som retfærdige dommere. Udskillerne ledsager altid Censorerne på hver opgave udenfor Uversa, og de er præcis lige effektive ude i universerne som i deres hovedkvarter i Uversa.
    
Jeg forsikrer jer, at alle disse handlinger i åndeverden er virkelige, at de sker i overensstemmelse med etableret skik og brug og i harmoni med de universelle domæners uforanderlige love. De væsener som hører til hver ny skabt klasse afspejles øjeblikkelig i det høje, så snart de har fået livets ånde; en levende beskrivelse af de skabtes natur og potentiale sendes lynhurtigt til superuniversets hovedkvarter. Gennem udskillernes formidling holdes Censorerne således bevidste om nøjagtigt ”hvad for en slags ånd” som er født i rummets verdner.
    
Sådan er det også med det dødelige menneske: Moderånden i Salvington kender jer til fulde, for den Hellige Ånd i jeres verden ” undersøger alt” og hvad end Ånden ved om jer er imidlertid tilgængeligt, når de sekonafiske udskillere sammen med Ånden afspejler alt vedrørende Åndens kundskab om jer. Det bør imidlertid nævnes, at Faderfragmentets viden og planer ikke kan afspejles. Udskillerne kan afspejle, og gør det også, Retternes tilstedeværelse (og Censorerne erklærer dem for guddommelige), men de kan ikke tyde indholdet i Mysterieledsagernes sindsudrustning.


6.   TREDJE GRADENS SEKONAFER

På samme måde som deres kollegaer skabes disse engle i serier og som syv afspejlende typer, men disse typer forordnes ikke individuelt til superuniversets administratorernes forskellige tjenester. Alle tredje gradens sekonafer forordnes kollektivt til Opnåelsens Treenigede Sønner, og disse opstigende sønner anvender dem skiftevis; det betyder at de Mægtige Budbringere kan udnytte, og gør det, hvilken som helst af tredje gradens typer, og ligeledes gør deres ligestillede, De med Stor Autoritet og De uden Navn og Nummer. Disse syv typer af tredje gradens sekonafer er:
    1.   Oprindelses Betydning. De opstigende Treenigede Sønner i et superunivers regering er pålagt ansvaret i håndteringen af alle spørgsmål som opstår i forbindelse med ethvert individs, race eller verdens oprindelse; og oprindelsens betydning er det vigtigste spørgsmål i alle vores planer for den kosmiske fremgang af rigets levende væsener. Alle forhold og anvendelse af etikken vokser frem af oprindelsens fundamentale fakta. Oprindelsen er grundlaget for Gudernes relationsreaktioner. Altid tager Samforeneren ”notits om mennesket, hvad for en slags opkomst det har.”

Når det gælder de højere nedstigende væsener er oprindelsen kun et faktum som fastsættes, men i spørgsmålet om de opstigende væsener, inklusiv de lavere klasser af engle, er oprindelsens natur og omstændigheder ikke altid lige klare, selv om af lige så vital betydning uanset hvor man vender sig i universets anliggender - dermed værdien af at have til vores rådighed en serie afspejlende sekonafer som øjeblikkelig kan beskrive, hvad der behøves med hensyn til tilblivelse af ethvert væsen i enten centraluniverset eller nogetsteds indenfor hele området af et superunivers.

Oprindelsens Betydning er levende genealogiske opslagsværker om de vældige skarer af væsener - mennesker, engle og andre - som bebor de syv superuniverser. De er altid klar til at forsyne deres overordnede med en ajourført, fuldstændig og pålidelig bedømmelse af de nedarvede faktorer og den nuværende faktiske status for hvert individ i hver verden i deres eget superunivers, og deres beregninger af de fakta de besidder er altid helt aktuelle.

    2.   Barmhjertighedens Minde. Disse er de virkelige, fuldstændige og udtømmende, levende arkiver over den barmhjertighed som er udstrakt til individer og racer gennem de omsorgsfulde tjenester af den Uendelige Ånds formidlinger, i opgaven med at tilpasse retfærdighedens ret til verdnernes tilstand, som er åbenbaret i beskrivelsen om Oprindelsens Betydning. Barmhjertighedens Minde åbenbarer den moralske skyld hos barmhjertighedens børn - deres åndelige ansvarligheder - som opvejes mod deres gode sider bestående af den frelsende forsoning som er etableret af Guds Sønner. I åbenbarelsen af Faderens præ-eksisterende barmhjertighed, etablerer Guds Sønner den nødvendige kredit for at sikre alles overlevelse. Og derefter etableres, i overensstemmelse med bedømmelsen som er gjort af Oprindelses Betydning, en nådekredit for overlevelsen af hvert fornuftvæsen, en kredit af ødsle proportioner, en kredit som indeholder tilstrækkelig med nåde for at sikre overlevelsen af hver sjæl, som virkelig ønsker guddommelig medborgerskab.

Barmhjertighedens Minde er en levende balanceprøve, et løbende uddrag af dit kontoforhold med verdnernes overnaturlige kræfter. Disse er de levende optegnelser af barmhjertigheds tildeling som læses ind i vidneforklaringerne ved domstolene i Uversa, når hvert individs ret til endeløst liv kommer op til afgørelse, når ”troner sættes frem og Dagenes Ældste sætter sig ned. Informationsudsenderne fra Uversa lyder og træder frem foran dem; tusinde efter tusinde betjener dem, og titusinde gange titusinde står foran dem. Dommens time er kommet og bøgernes åbnes”. Og de bøger som åbnes ved sådan en betydningsfuldt begivenhed er de levende registre som superuniversernes sekonafer af tredje graden præsenterer. De formelle optegnelser findes arkiverede, hvis disse behøves, for at bekræfte vidnesbyrdet fra Barmhjertighedens Minde.

Barmhjertighedens Minde må vise, at den frelsende kredit som er etableret af Guds Sønner er blevet fuldt og trofast udbetalt i den kærlige tjeneste som udgår fra den Tredje Kilde og Centers tålmodige personligheder. men når nåden er opbrugt, når ”mindet” af den bevidner, at den er udtømt, så hersker retten og råder retfærdigheden.  For nåde skal ikke påtvinges dem som fornægter den; nåden er ikke en gave som tidens hårdnakket rebeller kan træde ned med fode. Ikke desto mindre, selvom barmhjertighed således er dyrebar og dyrt overdraget, overstiger jeres individuelle kreditrettigheder altid langt jeres formåen til at udtømme reserven, hvis jeres formål er oprigtig og ærlig af hjerte.

Barmhjertighedens afspejlere, sammen med deres tredje gradens medarbejdere, engagerer sig i talrige former af tjenester i superuniverserne, inklusiv undervisning af de opstigende væsener. Blandt meget andet lærer Oprindelses Betydning disse opstigende at anvende åndelig etik, og efter denne træning lærer Barmhjertighedens Minde dem at være virkelig barmhjertige. Mens åndelige teknikker for barmhjertighedstildeling overgår jeres opfattelsesevne, så burde I allerede nu forstå, at barmhjertighed er en egenskab som vokser. I burde indse at der ligger en stor belønning i form af personlig tilfredsstillelse i først at være retskaffen, siden retfærdig, derefter tålmodig og siden venlig. Og derefter, på dette grundlag, og om I således ønsker og har det i jeres hjerte, kan i tage det næste skridt og vise virkelig barmhjertighed; men I kan ikke vise barmhjertighed i og af sig selv. Disse nævnte skridt må tages; ellers findes der ikke nogen ægte barmhjertighed. Det kan dreje sig om beskyttelse, nedladenhed eller velgørenhed - selv medlidenhed - men ikke barmhjertighed. Sand barmhjertighed kommer kun som det skønne klimaks på disse foregående bestemmelser til gruppeforståelse, gensidig påskønnelse, broderlig samhørighed, åndeligt fællesskab og guddommelig harmoni.

    3.   Tidens Betydning. Tiden er en universel begavelse til alle viljevæsener; den er ”det talent” som er betroet alle viljevæsener. I har alle tid under hvilken I kan sikre jer overlevelse; og tiden formøbles først fatalt, når den begraves i forsømmelse, når I undlader at anvende den på en måde som vil sikre overlevelsen af jeres sjæl. Forsømmelse til at udnytte sin tid i størst mulig udstrækning medfører ikke dødbringende straf; det forsinker kun tidens pilgrim på hans opstigningsrejse. Hvis overlevelse opnås så kan alle andre tab genvindes.
    
Ved tildelingen af ansvarsopgaver er rådet fra Tidens Betydning uundværlig. Tiden er en livsvigtig faktor i alting på denne side af Havona og Paradiset. Ved den afsluttende dom foran Dagenes Ældste er tiden et element i bevismaterialet. Tidens Betydning må altid fremføre vidnesbyrd som viser at hver sagsøgte har haft rigelig med tid til at træffe beslutning, for at gøre sit valg.
    
Disse evaluerer af tiden er også profetiens hemmelighed; de beskriver det tidselement som behøves for at færdiggøre et projekt, og de er aldeles lige så pålidelige indikatorer som frandalankerne og kronoldekerne indenfor andre livsklasser. Guderne forudser og ved derfor på forhånd; men opstigningsmyndighederne i tidens universer må konsultere Tidens Betydning for at forudsige fremtidens hændelser.
    
I møder disse væsener første gang i mansoniaverdnerne, og de kommer der for at instruere jer i en fordelagtig anvendelse af det som I kalder ”tid”, både i dets positive anvendelse til arbejde og i dets negative udnyttelse til hvile. Begge anvendelser af tiden er vigtige.

    4.   Tillidens Højtidelighed. Tillid indebærer den afgørende test for viljevæsener. Pålideligheden er den sande målestok af selvbeherskelse - karakter. Disse sekonafer udfører et dobbelt formål i superuniversernes ledelse. De giver alle viljevæsener et billede af hvad forpligtigelse, hellighed og tillidens højtidelighed indebærer. Samtidig afspejler de til de styrende myndigheder hver kandidats nøjagtige pålidelighed for tillid eller fortrolighed.
    
På Urantia forsøger I på en grotesk måde at bestemme karakteren og vurdere særskilte talenter, men i Uversa udfører vi faktisk disse sager i perfektion. Disse sekonafer vejer pålideligheden på den ufejlbarlige karakterbedømmelsens levende vægt, og når de har set på jer, behøver vi kun at se på dem for at vide begrænsningerne i jeres evne til at bære ansvar, udøve tillid og gennemføre opgaver. Jeres gode sider af pålidelighed er stillet klart frem ved siden af jeres tilbøjelighed af mulige forsømmelser eller forræderi.
    
Det er jeres overordnedes plan at forfremme jer gennem forøget tillid, i den takt som jeres karakter er tilstrækkeligt udviklet til med ynde at bære disse yderligere ansvarsopgaver, men at overbelaste individet indbyder kun til ulykke og garanteret skuffelse. Og fejltagelse ved for tidligt at give ansvar, det være sig til mennesker eller engle kan undgås gennem anvendelse af de tjenester som disse ufejlbarlige beregnere af tillidskapaciteten hos tidens og rummets individer. Disse sekonafer ledsager altid De med Stor Autoritet, og aldrig tildeler disse udøvere opgaver førend deres kandidater er vejet i sekonafernes vægt og erklæret ” ikke mangelfuld”.

    5.   Tjenestens Hellighed. Privilegiet af tjeneste følger umiddelbart når pålideligheden er konstateret. Ingenting kan stå mellem jer og chancen til udvidet tjeneste undtagen jeres egen upålidelighed, jeres manglende evne til at sætte værdi på tillidens højtidelighed.
    
Tjeneste - meningsfyldt tjeneste, ikke slaveri - resulterer i den højeste tilfredsstillelse og udtrykker den guddommeligste værdighed. Tjeneste - mere tjeneste, udvidet tjeneste, svær tjeneste, eventyrlig tjeneste og endelig guddommelig og perfekt tjeneste - er tidens mål og rummets bestemmelse. Men altid vil tidens underholdningsperioder veksle med fremgangens perioder af tjeneste. Og efter tjenesten i tiden følger supertjenesten i evigheden. Under legen i tiden burde i forestille jer arbejdet i evigheden, ligesom i under tjenesten i evigheden tænker tilbage på legen i tiden.

Den universelle økonomi bygger på tilgang og udbytte; under hele jeres evige livsforløb kommer i aldrig til at møde ensformighed forårsaget af uvirksomhed eller personlighedens stagnation. Fremgang muliggøres af medfødt bevægelse, fremskridt kommer af den guddommelige evne til handling og resultatopnåelse er barn af fantasifulde eventyr. Men en uadskillelig del af denne evne til resultatopnåelse er det etiske ansvar, nødvendigheden af at erkende, at verden og universet er fyldt af en mængde forskellige typer af væsener. Hele denne storartede skabelse, inklusiv dig selv, er ikke kun skabt for dig. Dette er ikke et egocentrisk univers. Guderne har påbudt: ” Det er saligere at give end at modtage”, og jeres Mestersøn sagde: ” Om nogen blandt jer vil være størst, da må han være alles tjener.”

Den virkelige natur af enhver tjeneste, det være sig den som udføres af menneske eller engel, åbenbares helt i ansigterne på disse sekonafiske tjenesteindikatorer, Tjenestens Helligheder. Den fulde analyse af de sande og de skjulte motiver fremgår klart. Disse engle er virkelige sindets oplæser, hjertets undersøgere og sjælens afslørere i universet. Dødelige kan anvende ord for at skjule deres tanker, men disse høje sekonafer blotter motivet fra dybet af menneskehjertet og englesindet.

    6. og 7.   Storhedens Hemmelighed og Godhedens Sjæl. Når de opstigende er vågnet til tidens betydning er vejen beredt for at indse tillidens højtidelighed og for påskønnelse af tjenestens hellighed. Mens disse er storhedens moralske elementer, så findes der også storhedens hemmeligheder. Når de åndelige tester af storheden anvendes så ignoreres de moralske elementer ikke, men uselviskhedens egenskab åbenbares i uegennyttigt arbejde for ens jordiske medmenneskers bedste, i særdeleshed for værdige væsener i nød og sorg, så er det målestokken på planetarisk storhed. Manifestationen af storhed i en verden som Urantia ligger i udøvelsen af selvkontrol. Det menneske er ikke stort som ”indtager en by” eller ”besejre et folk”, men snarere ” den som tæmmer sin egen tunge.”
    
Storhed er det samme som guddommelighed. Gud er i højeste grad stor og god. Storhed og godhed kan helt enkelt ikke skilles ad. De er for evigt forenet i Gud. Denne sandhed illustreres bogstaveligt og slående af den indbyrdes afhængighed af hverandre hos Storhedens Hemmelighed og Godhedens Sjæl ved afspejlingen, for ingen af dem kan fungere uden den anden. Ved afspejling af andre egenskaber hos guddommeligheden kan superuniversets sekonafer virke alene, og gør det også, men de afspejlende estimeringer af storhed og godhed fremstår uadskillelige. Derfor må disse afspejlere af storhed og godhed arbejde sammen i hver verden og i hvert univers og altid vise en dobbelt og gensidig afhængig rapport af hvert væsen som de stiller i fokus. Storhed kan ikke beregnes uden kendskab til godhedens indhold, mens godhed ikke kan anskueliggøres uden at vide dets iboende og guddommelige storhed.
    
Beregningen af storhed varierer fra sfære til sfære. At være stor er at ligne Gud. Og eftersom storhedens kvalitet helt bestemmes af dets indhold af godhed, så følger det, at hvis I selv I jeres nuværende menneskealder, gennem nåde kan blive god, så bliver i dermed store. Desto mere standhaftig du betragter og desto mere ihærdigt du forfølger begrebet om guddommelig godhed, desto sikrer, kommer du til at vokse i storhed, i sand storhed af ægte overlevelseskarakter.


7.   SEKONAFERNES TJENESTE

Sekonaferne har deres oprindelse og deres hovedkvarter i superuniversernes hovedstæder, men sammen med deres forbindelseskollegaer strækker deres tjeneste sig fra Paradisets kyster til de evolutionære verdner i rummet. De tjener som værdifulde assistenter til medlemmerne af superregeringernes rådslående forsamlinger og er til stor hjælp for æreskolonierne i Uversa; stjerneforskere, tusindårige turister, himmelske observatører og en mængde andre, inklusiv de opstigende væsener som venter på transport til Havona. Det er en fornøjelse for Dagenes Ældste at anvise visse af første gradens sekonafer til at assistere de opstigende skabte væsener med hjemsted i de fire hundred og halvfems studieverdner som omgiver Uversa; her tjener også mange af anden og tredje graden som lærere. Disse Uversa satellitter er de afsluttende skoler i tidens universer, og de præsentere det forberedende kursus for Havonas syvkredsede universitet.

Af de tre klasser af sekonafer, står tredje gradens gruppe, som er knyttet til opstigningsmyndighederne, for den mest vidtrækkende tjeneste af tidens opstigende væsener. I kommer lejlighedsvis til at møde dem snart efter jeres afrejse fra Urantia, selv om du ikke i større udstrækning anvender deres tjeneste førend du når de ventende verdener i Orvonton. I vil have glæde af deres selskab, når I bliver helt bekendt med dem under jeres ophold i Uversa skoleverdener.
    
Disse tredje gradens sekonafer er tidssparere, rumforkortere, fejlopdagere, trofaste lærere og evige vejvisere - den guddommelige sikkerheds levende skilte - af barmhjertighed anbragt ved tidens korsveje, for der at vejlede de bekymrede pilgrimmes skridt i øjeblikke af stor forvirring og åndelig usikkerhed. Længe før du når frem til perfektionens porte begynder du at få adgang til guddommelighedens redskaber og kommer i kontakt med Guddommens teknikker. Lige fra den tid da du ankom til den første mansoniaverden og til du lukker dine øjne i havonasøvnen som forberedelse for din overføring til Paradiset vil du i tiltagende grad benytte dig af disse vidunderlige væseners nødhjælp, som så helt og fuldt afspejler den sikre viden og visse visdom hos de trygge og pålidelige pilgrimme som før dig rejste den lange vej til perfektionens porte.
    
Vi er nægtet det fulde privilegium af at anvende den afspejlende klassens engle på Urantia. De besøger jeres verden tit, sammen med personligheder som er forordnet til nogle opgaver, men de kan ikke fungere frit her. Denne sfære befinder sig stadig i delvis åndelig karantæne, og visse af de kredsløb som er nødvendig for deres tjenester, savnes på nuværende tidspunkt. Når jeres verden en gang igen genforenes med de afspejlende kredsløb, bliver en stor del af arbejdet med interplanetarisk og Interuniversel kommunikation meget enklere og hurtigere. Himmelske arbejdere på Urantia møder mange vanskeligheder på grund af denne funktionelle begrænsning som berører deres afspejlende medarbejdere. Men vi fortsætter med glæde at udføre vores ærinde med de hjælpemidler som findes, til trods for at vi lokalt savner mange af de tjenester som disse vidunderlige væsener, rummets levende spejle og tidens nuværende projektorer udfører.


[Udarbejdet med støtte af en Mægtig Budbringer fra Uversa.]


Publiceret 21 januar 2017

« prev top next »

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login