Urantia bogen i Danmark (backup)

65. Overvågningen af evolutionen

URANTIA BOGEN. KAPITEL 65 - OVERVÅGNINGEN AF EVOLUTIONEN

DET grundlæggende evolutionære materielle liv - livet før sindets tilblivelse - er resultatet af de Ledende Fysiske Kontrolleres udformning og de Syv Mesterånders livsoverførings embede i forening med de tilforordnede Livsbærers aktive virksomhed. Som et resultat af den koordinerende virkning af denne trefoldige skabervirksomhed udvikles der hos organismerne fysiske kapacitet for sind - materielle mekanismer med intelligent reaktion på stimuli fra de ydre omgivelser, og senere på indre incitament, påvirkninger, der udspringer af organismens eget sind.
Der findes således tre forskellige niveauer af livets frembringelse og udvikling:
    1. Det fysiske og energimæssige område - frembringelse af sindskapacitet.
    2. Sindsembedet af adjudant ånderne - påvirkning af åndekapacitet.
    3. Åndebegavelse af de dødeliges sind - kulminerende i overdragelsen af Tankeretteren.
De mekaniske ikke lærevillige niveauer af organismernes miljømæssige reaktion er de fysiske kontrolleres aktivitetsområde. De bistående sindsånder aktiverer og regulerer de tilpassede eller ikke mekaniske-lærevillige sindstyper - de reaktionsmekanismer hos organismerne som er i stand til at lære af erfaring. Så som ånde hjælperne på denne måde behandler sindpotentialer, således udøver Livsbærerne også efter egen skønsmæssig vurdering en betydelig kontrol over de evolutionære processers miljømæssige aspekter endda helt frem til det tidspunkt, hvor den menneskelige vilje fremtræder - evnen til at kende Gud og styrken i at vælge at tilbede ham.
Det er Livsbærernes, de fysiske kontrolleres og åndehjælpernes integrerede virksomhed, som bestemmer retningen af organisk evolution på de beboede verdner. Derfor er evolutionen - på Urantia eller andre steder - altid målrettet og aldrig tilfældig.


1. LIVSBÆRERNES FUNKTIONER

Livsbærerne er udstyret med potentialer af personligheds metamorfose som kun få klasser af skabende væsener besidder. Disse lokaluniversets Sønner er i stand til at fungere i tre forskellige livsfaser. Normalt udfører de deres opgaver som mellemfase Sønner, som er deres oprindelsesfase. Men en livsbærer i sådan et eksistensplan kan umuligt fungere i de elektrokemiske domæner med at opbygge fysiske energier og materielle partikler i enheder af levende eksistens.
Livsbærerne er i stand til at fungere på følgende tre niveauer:
    1. Elektrokemiens fysiske niveau.
    2. Den sædvanlige mellemfase af kvasimorontiel eksistens.
    3. Det avancerede halvt åndelige niveau.
Når Livsbærerne forbereder sig på at udføre en livsimplantation, og efter at have udvalgt de steder for et sådan foretagende, tilkalder de ærkeenglens kommission for forvandling af Livsbærere. Denne gruppe består af ti klasser af forskellige personligheder, herunder de fysiske kontrollere og deres medarbejdere, og den forvaltes af ærkeenglenes leder, der handler i denne egenskab på vegne af Gabriel og med tilladelse fra Dagenes Ældste. Når disse væsener er tilsluttet korrekt, kan de udrette sådanne ændringer i Livsbærerne som gør det muligt for disse til straks at fungere på elektrokemiens fysiske niveauer.
Efter at livsmønstrene er blevet formuleret og de materielle arrangementer er behørigt overholdt, træder de overmaterielle kræfter, der beskæftiger sig med livets forplantning straks i funktion, og livet eksisterer. Derefter tilbageføres Livsbærerne straks til deres normale mellemfase af personligheds eksistens, i hvilken tilstand, de kan behandle de levende enheder og styre de udviklende organismer, selv om de er blevet frataget alle evner til at organisere - skabe - nye mønstre for levende materie.
Da den organiske evolution har nået et vist punkt og fri vilje af den menneskelige art er fremtrådt i de højeste udviklende organismer, skal Livsbærerne enten forlade planeten eller aflægge en afsværgelses ed; dvs., de skal forpligte sig til at afstå fra alle forsøg på yderligere at påvirke forløbet af organisk evolution. Når en sådan ed frivilligt er aflagt af de Livsbærere, der vælger at forblive på planeten som fremtidige rådgivere til dem, der bliver betroet med forfremmelse af de viljeskabninger som nylig er opstået, så indkaldes der en kommission på tolv, som forvaltes af Aftenstjernernes chef, der handler efter bemyndigelse fra Systemherskeren og med tilladelse fra Gabriel. Straks forvandles disse Livsbærere til den tredje fase af personligheds eksistens - det halvt åndelige eksistensniveau. Jeg har tjenestegjort på Urantia i denne tredje fase af tilværelsen lige siden Andons og Fontas tider.
Vi ser frem til en tid, hvor universet kan etableres i lys og liv, til et eventuelt fjerde niveau af tilværelsen, hvor vi vil være helt åndelige, men det er aldrig blevet åbenbaret for os, gennem hvilken teknik, vi kan tænkes at nå denne ønskelig og avancerede tilstand.

2. DET EVOLUTIONÆRE PANORAMA

Historien om menneskets opstigning fra havtang til herredømme af jordiske skabelse er faktisk en eventyrsroman om den biologiske kamp og sindets overlevelse. Menneskets urtids forfædre var bogstaveligt slim og mudder på havbunden i de trange og varme vandbugter og laguner langs de lange strande i de gamle indlandsfarvande, netop de farvande, hvori Livsbærerne etablerede de tre uafhængige livsimplantationer på Urantia.
Meget få arter af de tidlige typer marine vegetation, der havde deltaget i de epokegørende forandringer, som resulterede i dyrelignende grænselandsorganismer eksisterer i dag. Svampene er en form, der overlevende fra disse tidlige mellem typer, disse organismer, hvorigennem den gradvise overgang fra plante til dyret fandt sted. Selv om disse tidlige overgangsformer, ikke er identiske med moderne svampe mindede de meget om dem; de var virkelig grænselands organismer - hverken planter eller dyr - men i sidste ende førte de til udviklingen af de ægte dyreformer af liv.
Bakterierne, enkle planteorganismer af en meget primitiv karakter, har ændret sig meget lidt fra livets første begyndelse; de udviser endda en vis tilbagegang i deres parasitiske adfærd. Mange af svampene repræsenterer også et tilbagegående bevægelse i evolutionen, fordi de består af planter, der har mistet deres evne til at producere klorofyl og er blevet mere eller mindre parasitisk. Størstedelen af de sygdomsfremkaldende bakterier og deres virusmedhjælpere hører virkelig til denne gruppe af frafaldne parasitiske svampe. I løbet af de mellemliggende tidsaldre har hele det store rige planteliv udviklet sig fra de samme oprindelige urformer, hvorfra bakterierne også nedstammer.
Den højerestående protozoatype af dyreliv dukkede snart op, og den viste sig pludseligt. Fra disse fjerne tider har amøben, den typiske encellede organisme, overlevet næsten uforandret. I dag tumler den om stort set, som den gjorde, da den var den nyeste og største bedrift i livet udvikling. Dette lille væsen og hans protozoa slægtninge er i dyreverden, hvad bakterier er til planteriget; de repræsenterer overlevelse af de første tidlige evolutionære skridt i livet differentiering sammen med svigt af den efterfølgende udvikling.
Inden længe forenede de første encellede dyretyper sig i fællesskaber, først på flagellaternes måde og snart som polypper og vandmænd. Endnu senere udvikledes søstjerner, sten liljer, søpindsvin, søpølser, tusindben, insekter, edderkopper, krebsdyr, og de nært beslægtede grupper af regnorme og igler, snart efterfulgt af bløddyr - østers, blæksprutter og snegle. Hundreder og atter hundreder af arter opstod og omkom; vi nævner kun dem, der overlevede den lange, lange kamp. Disse ikke-progressive arter udgør i dag sammen med fiskenes senere fremkommende familie, de stationære typer af tidlige laverestående dyr, sådanne grene på livets træ, som ikke udviklede sig videre.
Scenen var således sat for fremkomsten af de første hvirveldyr, fiskene. Fra denne fiskefamilie opstod to unikke modifikationer, frøen og salamander. Det var frøen som begyndte den række af progressive differentieringer i dyrelivet, som til sidst kulminerede i mennesket selv.
Frøen er en af de tidligste overlevende forløbere for den menneskelige race, men den udviklede sig heller ikke videre, eksisterende i dag stort set som i disse fjerne tider. Frøen er den eneste på jorden af nulevende arters forgængere af de tidligste menneskeracer. Den menneskelige race har ingen overlevende forfædre mellem frøen og eskimoen.
Frøerne gav anledning til krybdyret, en stor dyr familie, som næsten er uddød, men før den forsvandt, gav oprindelse til alle fugle familien og de mange klasser af pattedyr.
Sandsynligvis er det største enkelte spring i evolutionen af alle før mennesket blev taget, da krybdyret blev en fugl. De nutidige typer af fugle - ørne, ænder, duer og strudse - alle nedstammer fra de enorme krybdyr der eksisterede for længe, længe siden.
Krybdyret med sin afstamning fra frøernes familie, er i dag repræsenteret af fire overlevende grupper: to ikke-progressiv, slanger og øgler, sammen med deres slægtninge, alligatorer og skildpadder; en delvis progressiv, fuglenes familie, og den fjerde, forfædrene til pattedyr og den arvelinje hvorfra menneskeheden direkte nedstammer. Selv om det er længe siden, de skiltes, så findes de uddøende krybdyrs massive kropsstørrelse ekko i elefanten og mastodont, mens deres ejendommelige former blev bevaret i de springende kænguruer.
På Urantia er kun fjorten hovedgrupper fremkommet, af hvilken fiskene er den nyeste, og ingen nye klasser er udviklet siden fugle og pattedyr.
Det var fra en kvik lille krybdyrsdinosaur med kødædende vaner, men som havde en forholdsvis stor hjerne, at de placentale pattedyr pludselig opstod. Disse pattedyr udviklede sig hurtigt og på mange forskellige måder, og de gav ikke kun anledning til de fælles nutidige varianter, men udviklede sig også til marine typer, såsom hvaler og sæler, og til flyvende væsener som flagermus familien.
Mennesket udviklede sig således fra de højerestående pattedyr som hovedsagelig nedstammede fra den vestlige implantation af livet i de gamle beskyttede havområder som strakte sig i øst-vestlige retning. De østlige og centrale grupper af levende organismer udvikledes tidligt i gunstig retning mod førmenneskelige niveauer af dyreeksistens. Under tidernes gang, fremgik det imidlertid at den østlige fokus for livs implantering ikke opnåede et tilfredsstillende niveau for førmenneskelige intelligens, fordi den gentagne gange og uoprettelige havde mistet så meget af dens højeste former af kimplasma, at den for altid havde mistet evnen til at rehabilitere de menneskelige potentialer.
Da kvaliteten af sindets udvikling kapacitet i denne østlige gruppe var så afgjort ringere end de to andre grupper, så manipuleret Livsbærerne omgivelserne med samtykke fra deres overordnede, således at disse laverestående førmenneskelige racemæssige elementer af udviklende liv blev afgrænset. Udadtil så hele fjernelsen af disse laverestående grupper af væsener ud til at skyldes tilfældigheder, men i virkeligheden var det helt målrettet.
Senere under den evolutionære udvikling af intelligens, var lemurernes forgængere til menneskearten langt mere avanceret i Nordamerika end i de øvrige regioner. De blev derfor ført til at migrere fra området for den vestlige livsimplantation over Berings landbroen og ned langs kysten til det sydvestlige Asien, hvor de fortsatte med at udvikle sig og drage fordel ved tilsætningen af visse raceelementer fra den mellemste livsgruppe. Mennesket udviklede sig således fra nogle af de vestlige og mellemste livsformer, men i området fra den mellemste til nær den østlige implantation.
På denne måde udvikledes det liv, der blev plantet på Urantia sig indtil istiden, hvor mennesket selv først begyndte sin begivenhedsrige planetarisk karriere. Det primitive menneske tilsynekomst på jorden under istiden var ikke bare en tilfældighed; det var planlagt. Istidens kuldestrabadser og strenge klima var på alle måder tilpasset til formålet om at fremme produktionen af en hårdfør type menneske med enorm begavelse til overlevelse.


3. FREMMELSE AF EVOLUTIONEN

Det vil næppe være muligt at forklare det nuværende menneskelige sind mange af de mærkelige og tilsyneladende groteske forekomster af den tidlige evolutionære udvikling. En målrettet plan fungerede under hele denne tilsyneladende mærkelige udvikling af levende ting, men vi må ikke vilkårligt blande os i udviklingen af livsmønstre, efter at de en gang er blevet sat i drift.
Livsbærerne kan anvende alle tænkelige naturressourcer og udnytte eventuelle omstændigheder, der kan begunstige det evolutionære udviklingsforløb af liv eksperiment, men vi har ikke tilladelse til mekanisk at gribe ind, eller vilkårligt at manipulere adfærd og forløb, hverken når det gælder planter eller dyr.
Du er blevet informeret om, at de dødelige på Urantia udviklede sig gennem udvikling af en primitiv frø og at dette opadgående arveanlæg, der eksisterede som potentiale i en enkelt frø, undgik udslettelse ved et bestemt tilfælde. Men det skal ikke konkluderes, at udviklingen af menneskehedens ville være blevet afbrudt af en ulykke på daværende tidspunkt. På selv samme tidspunkt observerede vi og værnede om ikke mindre end et tusind forskellige og fjernt beliggende mutationsfrembringende livsformer, som kunne have været styret mod forskellige udviklingsmønstre på vej mod mennesker. Denne særlige forfædrenes frø repræsenterede vores tredje valg, da de to tidligere livsformer var omkommet på trods af alle vores bestræbelser på at bevare dem.
Selv om Andon og Fonta var gået tabt før de havde fået nogle efterkommere, ville dette forsinke den menneskelige evolution, men ville ikke have forhindret den. Efter Andon og Fonta var opstået og inden de mutationsfrembringende menneskepotentialer i dyrelivet var opbrugt, udvikledes der ikke mindre end syv tusinde gunstige forfædres stamformer, som alle kunne have opnået en slags menneskelig form for udvikling. Mange af de bedre blandt disse stamformer blev efterfølgende sammensmeltet med de forskellige grene af den ekspanderende menneskelige race.
Længe før den Materielle Søn og Datter, de biologiske opløftere, ankommer på en planet, er de menneskelige potentialer blandt de udviklende dyrearter udtømt. Denne dyrelivets biologiske tilstand fremstår for Livsbærerne ved fænomenet med den tredje fase af de assisterende ånders mobilisering, som automatisk opstår samtidig med ophøret af evnen hos alt dyreliv til at give anledning til mutationspotentialer hos førmenneskelige individer.
Menneskeheden på Urantia skal løse sine problemer vedrørende de dødeliges udvikling med de til rådighed stående menneskelige materiale de har - gennem al fremtid udvikles der ikke flere racer fra de førmenneskelige kilder. Denne kendsgerning udelukker ikke muligheden for at der kan opnås betydeligt højere niveauer af menneskelig udvikling gennem intelligent udnyttelse af de evolutionære potentialer der stadig eksisterer i de dødelige racer. Det, vi Livsbærere gør for at fremme og bevare livsformer før fremkomsten af menneskelige vilje, må mennesker gøre for sig selv efter en sådan begivenhed og efter vores tilbagetrækning fra aktiv deltagelse i evolutionen. Generelt er menneskets evolutionære skæbne i deres egne hænder, og videnskabelig intelligens må før eller senere afløse den tilfældige funktionsmåde af ukontrolleret naturlig udvælgelse og chance lignende overleve.
I en diskussion om fremme af evolution, er det måske værd at bemærke, at der i den lange fremtid, som ligger forude, hvor du måske kunne tænkes at blive tilknyttet et korps af Livsbærere, så vil du have rigelige og rig mulighed i overflod til at komme med forslag og foretage alle mulige forbedringer i de planer og procedurer for håndtering og overførsel af livet. Vær tålmodig! Hvis du har gode ideer, hvis dit sind er frugtbare med bedre metoder til at administrere en hvilken som helst del af de universelle områder, så vil du helt sikkert få lejlighed til at præsentere dem for dine medarbejdere og administrative kolleger i tiderne fremover.

4. URANTIA EVENTYRET

Du må ikke overse, at Urantia er anvist til os som en livseksperiment verden. På denne planet tilvejebragte vi vores tresindstyvende forsøg på at ændre og om muligt forbedre Satania tilpasningen af Nebadons livsmønstre, og det er påviselig, at vi opnåede en lang række gavnlige ændringer af standard livsmønstre. For at være specifik, så udarbejdede vi på Urantia og demonstrerede tilfredsstillende ikke mindre end otteogtyve funktioner af livsmodifikation, som i al fremtid vil være til gavn for alle i hele Nebadon.
Men etableringen af livet er imidlertid ikke nogensinde i nogen verden eksperimenterende i den forstand, at man vil prøve noget uprøvet og ukendt. Evolutionen af liv er en proces, der altid er progressiv fremadgående, differentieret, og varieret, men aldrig tilfældig, ukontrolleret, eller helt eksperimenterende, i utilsigtet forstand.
Mange funktioner i menneskelivet giver rigelige beviser for, at den jordiske tilværelse var intelligent planlagt, at den organiske evolution ikke blot er en kosmisk tilfældighed. Når en levende celle er beskadiget, så besidder den evnen til at producere visse kemiske stoffer, der er i stand til at stimulere og aktivere de omkringliggende raske celler, således at de straks begynder at udskillelse nogle stoffer, som letter de helbredende processer i såret; og ved samme tid begynder disse normale og uskadte celler at formere sig - de begynder rent faktisk at arbejde på oprettelsen af nye celler til at erstatte hver nabocelle der kan være gået tabt i ulykken.
Denne kemiske aktion og reaktion, som i tilfældet af når sår heles og celler reproduceres repræsenterer Livsbærernes valg af en formel, som indeholder mere end et hundrede tusinde faser og elementer i eventuelle kemiske reaktioner og biologiske virkninger. Mere end en halv million specifikke eksperimenter blev foretaget af Livsbærerne i deres laboratorium, før de endelig valgte denne formel for livseksperimentet på Urantia.
Når videnskabsmændene på Urantia kender flere af disse helbredende kemikalier, vil de blive mere effektiv i behandlingen af forskellige skader, og indirekte vil de få mere at vide om, hvordan visse alvorlige sygdomme bringes under kontrol.
Efter at livet blev etableret på Urantia, har Livsbærerne forbedret denne helbredende proces i forbindelse med at den blev indført på en anden af Satanias verden, i det, at den giver mere smertelindring og udøver bedre kontrol over normale cellers evne til at formere sig.
Der var mange unikke funktioner i livseksperimentet på Urantia, men de to mest bemærkelsesværdige begivenheder var den Andoniske racens tilsynekomst forud for de seks farvede racer udvikling, og de senere samtidige tilsynekomster af sangikmutationerne indenfor en enkelt familie.  Urantia er den første verden i Satania hvor de seks farvede racer fremkom fra den samme menneskelige familie. Normalt stammer de fra diversificerede arvelinjer fra uafhængige mutationer i førmenneskelige dyreformer og fremkommer som regel på jorden en ad gangen, og efter hinanden over lange perioder, der begynder med det røde menneske og passerer ned gennem farverne til de indigofarvede.
En anden fremragende variation af proceduren var den sene ankomst af Planetprinsen. Som regel fremkommer prinsen på en planet omkring tidspunktet for viljens udvikling; og hvis en sådan plan var blevet fulgt, ville Caligastia være kommet til Urantia under Andon og Fonta levetid i stedet for næsten fem hundred tusind år senere, samtidig med fremkomsten af de seks Sangik racer.
På en almindelig beboet verden ville en Planetprins være blevet taget som en selvfølge på anmodning fra Livsbærerne ved Andon og Fonta fremkomst eller noget tid derefter. Men da Urantia var blevet udvalgt til en planet for livsmodifikation, var det forudbestemt, at Melkisedek observatører, tolv i antal, skulle sendes som rådgivere for Livsbærerne og som overvågere af planeten indtil Planetprinsens efterfølgende ankomst. Disse Melkisedekerne kom dengang Andon og Fonta traf de beslutninger, som gjorde det muligt for Tankeretterne at bebo deres jordiske sind.
På Urantia resulterede Livsbærernes bestræbelser på at forbedre Satanias livsmønstre nødvendigvis til, at der opstod mange tilsyneladende ubrugelige former for overgangsliv. Men de fordele som allerede var opnået er tilstrækkelige til at retfærdiggøre modifikationerne af livets standardmønster på Urantia.
Det var vores hensigt at fremstille en tidlig manifestation af vilje i det evolutionære liv på Urantia, og det lykkedes. Normalt fremkommer viljen ikke før de farvede racer har eksisteret længe, og den fremkommer som regel først blandt de højerestående typer af de røde mennesker. Din verden er den eneste planet i Satania hvor de menneskelige typer af vilje har fremtrådt i en race før de farvede racer.
Men i vores bestræbelser på at opnå den kombination og sammenslutning af arvefaktorer, som til sidst gav anledning til pattedyrs forgængerne af den menneskelige race, blev vi mødt af nødvendigheden til at tillade hundreder og tusinder af andre, og forholdsvis ubrugelige kombinationer og sammenslutninger af arvefaktorer. Mange af disse tilsyneladende mærkelige biprodukter af vores indsats vil helt sikker vække jeres opmærksomhed når I graver tilbage i den planetariske fortid, og jeg kan godt forstå, hvor forvirrende nogle af disse ting må være fra et begrænset menneskeligt synspunkt.


5. LIVSEVOLUTIONENS OMSKIFTELSER

Det var en kilde til skuffelse for Livsbærerne, at vores særlige bestræbelser på at ændre det intelligente liv på Urantia blev så handicappet af tragiske forvrængninger uden for vores kontrol: Caligastias forræderi og Adams forsømmelse.
Gennem hele dette biologiske eventyr var vores største skuffelse, at visse primitive vækstformers tilbagegang for klorofylstadiet til de parasitiske bakteriers niveau var i en så omfattende og uventede skala. Denne eventualitet i plantelivets evolution forårsagede mange elendige sygdomme i de højere pattedyr, især i de mere sårbare menneskelige racer. Da vi blev konfronteret med denne forvirrende situation undervurderede vi i nogen grad de vanskelighederne det medførte, fordi vi vidste, at den efterfølgende tilføjelse af Adams livsplasma ville styrke modstandskraften hos de spirende fremkommende blandede racer, at de praktisk talt ville blive immune over for alle sygdomme, forårsaget af organismer af plantetype. Vores forhåbninger blev dømt til skuffelse på grund af ulykken med Adams forsømmelse.
Universet af universer, inklusiv denne lille verden kaldet Urantia, forvaltes ikke kun for at vi skal være tilfredse eller kun for at tilpasse sig vores bekvemmelighed, meget mindre for at opfylde vores luner og tilfredsstille vores nysgerrighed. De kloge og almægtig væsener som er ansvarlige for universets ledelse ved uden tvivl præcis, hvad de gør; og derfor passende for Livsbærerne og påhviler de dødelige sind, at indstille sig på tålmodighedens tjeneste og hjertelig samarbejde med visdommens regel, magtens styre og fremskridtets gang.
Der er naturligvis visse kompensationer for prøvelserne, såsom Michaels overdragelse på Urantia. Men uanset alle disse overvejelser, udtrykker de senere himmelske vejledere på denne planet fuld tillid til menneskets endelige evolutionære sejr, og den endelige retfærdiggørelse af vores oprindelige planer og livsmønstre.


6. LIVETS EVOLUTIONÆRE FREMGANGSMÅDE

Det er umuligt præcist samtidig at afgøre, den nøjagtige placering og hastighed af en genstand i bevægelse; ethvert forsøg på måling indebærer uundgåeligt ændringer i den anden. Den samme form for paradoks møder det dødeligt menneske, når det forsøger en kemisk analyse af protoplasma. En kemiker kan belyse kemien i den døde protoplasma, men han kan ikke få øje på hverken den fysiske organisation eller den dynamiske ydeevne af levende protoplasma. Videnskabsmanden kommer nærmere og nærmere livets hemmeligheder, men han vil aldrig finde dem og af den simple grund, at han skal dræbe protoplasmaet for at analysere det. Dødt protoplasma vejer det samme som levende protoplasma, men det er ikke det samme.
Der er en iboende evne til at tilpasse sig i levende ting og væsener. I hver levende plante eller dyrecelle, i alle levende organismer - materiale eller åndelige - er der en umættelig længsel efter at opnå en stadigt stigende perfektion i form af tilpasning til miljø, tilpasning af organismen, og forøget livsrealisering. Disse uophørlige bestræbelser hos alle levende ting beviser eksistensen i dem af en medfødt stræben efter perfektion.
Det vigtigste skridt i plante evolution var, at planterne havde udviklet evnen til at producere klorofyl, og det næststørste fremskridt var sporens udvikling til det komplekse frø. Sporen er mest effektiv som en reproduktiv agent, men den mangler potentialer af variation og alsidighed som findes indbygget i frøet.
En af de mest nyttige og komplekse hændelser i udviklingen af de højere typer af dyr var udviklingen af evnen hos jernet i de cirkulerende blodceller til at udføre den dobbelte rolle som bærer af ilt og fjerner af kuldioxid. Denne adfærd af de røde blodlegemer illustrerer, hvordan skiftende organismer er i stand til at tilpasse deres funktionalitet i varierende eller skiftende miljøer. De højere dyr, herunder mennesker, ilter deres væv ved hjælp af jern i de røde blodlegemer, som transporterer ilten til de levende celler, og lige så effektivt fjerner kuldioxiden. Andre metaller kan fremstilles til at tjene samme formål. Blæksprutten anvender kobber til denne funktion, og søpunge udnytter vanadium.
Fortsættelsen af sådanne biologiske tilpasninger illustreres af udviklingen af de højere pattedyrs tandsæt på Urantia; menneskets fjerntliggende forfædre havde seksogtredive tænder, og derefter begyndte en tilpasningsproces til toogtredive hos de første mennesker og deres nære slægtninge. Nu er den menneskelige race langsomt på vej mod otteogtyve. Udviklingsprocessen er stadig aktivt og tilpasningen er i gang på denne planet.
Mange tilsyneladende mystiske justeringer af levende organismer er rent kemisk, helt fysisk. På ethvert tidspunkt af tid, er der i ethvert menneskes blodomløb mulighed for mere end 15.000.000 kemiske reaktioner mellem de hormoner, der udskilles af et dusin endokrine kirtler.
De lavere former for planteliv reagerer over for de fysiske, kemiske og elektriske miljøer. Når man bevæger sig op ad livets stige, træder de syv adjudant sindsånder, den ene efter den anden i funktion med deres sindstjenester, og sindet bliver mere fleksible, skabende, koordinerende, og dominerende. Dyrenes evne til at tilpasse sig til luft, vand og jord er ikke en overnaturlig begavelse, men det er en overfysisk tilpasning.
Fysik og kemi kan ikke alene forklare, hvordan et menneske udviklede sig fra det urgamle protoplasma af de første farvande. Evnen til at lære, hukommelse og en karakteristisk reaktion på omgivelserne, er en egenskab af sindet. Fysikkens love reagerer ikke over for uddannelse; de er uigenkaldelige og uforanderlige. De kemiske reaktioner ændres ikke af undervisning; de er ensartede og pålidelige. Bortset fra tilstedeværelsen af det Egenskabsløse Absolutte, så er elektriske og kemiske reaktioner forudsigelig. Sindet kan imidlertid drage fordel af erfaringer, det kan lære af gentagende adfærdsmønster som reaktion på gentagelse af stimuli.
Organismer på det førintelligente stadiet reagerer på stimuli fra miljøet, men de organismer, som reagerer til sindstjenesterne kan justere og tilpasse og bearbejde selve omgivelserne.
Den fysiske hjerne med dens tilhørende nervesystem besidder en medfødt kapacitet til at reagere på sindets tjenester, ligesom det sind, som udvikler sig hos ens personlighed har en vis medfødt evne til ånde modtagelighed, og derfor indeholder potentialer for åndelige fremskridt og opnåelse. Den intellektuelle, sociale, moralske og åndelige udvikling er afhængige af sindstjenesterne som de syv adjudant ånder og deres overfysiske medarbejdere udøver.


7. EVOLUTIONÆRE SINDSNIVEAUER

De syv adjudant sindsånder er de alsidige sinds ministre til de lavere intelligente eksistenser i et lokalunivers. Rækkefølgen af denne sindsgruppe er styret fra det lokale univers hovedkvarter eller fra nogle verden forbundet dertil, men der er indflydelsesrig påvirkning af det lavere sinds funktion fra systemhovedstæderne.
I en evolutionær verden er meget, rigtigt meget, afhængig af disse syv sindshjælpers arbejde. De er sinds ministre; de har intet at gøre med den fysiske udvikling, som er Livsbærernes område. Ikke desto mindre, så er den perfekte integration af disse åndelige begavelser sammen med Livsbærernes ordinerede og naturlige fremgangsmåde for tiltagende og iboende orden, årsagen til den dødeliges manglende evne til at skelne, i det sensoriske fænomen, andet end naturens hånd og resultatet af naturlige processer, men nogle gange er du lejlighedsvis noget forvirret, når det kommer til at forklare alt det, som er forbundet med sindets naturlige reaktioner, i forbindelse med materien. Hvis Urantia fungerede mere i overensstemmelse med de oprindelige planer, ville du observere endnu mindre der tiltrak din opmærksomhed på det sensoriske fænomen.
De syv adjudant ånder minder mere om kredsløb end om enheder, og på almindelige verdener er de forbundet med andre adjudant funktioner i hele det lokale univers. På planeter for livseksperimenter er de forholdsvis isoleret. På grund af den unikke karakter af livsmønstre, oplevede de lavere adjudanter på Urantia langt sværere vanskeligheder med at få kontakt til de evolutionære organismer end det ville have været tilfældet i en mere standardiseret form for liv.
Desuden er de syv adjudant ånder på en gennemsnitlig evolutionær verden langt bedre synkroniseret med de fremrykkende dyrs udviklingstrin, end de var på Urantia. Med undtagelse af et enkelt tilfælde oplevede sindshjælperne på Urantia den største vanskelighed de nogensinde havde haft i al deres arbejde i hele Nebadon univers, når det kom til at få kontakt med organismernes udviklende sind. I denne verden er der udviklet mange former for grænseoverskridende fænomener - forvirrede kombinationer af mekaniske ikke-lærbare typer og ikke-mekaniske lærbare typer af reaktion i organismerne.
De syv adjudant ånder tager ikke kontakt til de rent mekaniske grupper af organismer, der reagerer på miljøet. Sådanne førintelligente reaktioner hos levende organismer tilhører udelukkende styrkecentrenes, de fysiske kontrollere og deres medarbejders energidomæner.
Fremkomsten af potentialet for evnen til at lære af erfaring markere begyndelsen af, hvorfra adjudant ånderne begynder at fungere, og de fungerer fra laveste sind i primitive og usynlige eksistenser op til de højeste typer på menneskers evolutionære skala. De er kilden til og mønstret for sindets mere eller mindre mystiske adfærd og sindets ufuldstændigt forstået hurtige reaktioner til det materielle miljø. Længe skal disse trofaste og altid pålidelige påvirkninger fortsætte deres forberedende tjeneste inden det dyriske sind opnår de menneskelige niveauer af ånde modtagelighed.
Sindshjælperne fungerer som de eneste i udviklingen af det erfarende sind op til niveauet for den sjette fase, åndetilbedelse. På dette niveau indtræffer en uundgåelige overlapning af tjeneste - det højere strækker sig ned for at koordinere med det lavere i forventning om efterfølgende opnåelse af avancerede udviklingsniveauer. Yderligere en andet åndetjeneste medfølger virkningen af den syvende og sidste adjudant, visdommens ånd. Gennem alle tjenester fra åndeverdenen oplever individet aldrig pludselige overgange i åndesamarbejdet; altid er disse ændringer gradvis og gensidig.
Altid bør man sondre mellem de fysiske (elektrokemisk) områder og den mentale reaktion af påvirkning fra miljøet, og disse skal alle til gengæld anerkendes som fænomener bortset fra åndelige aktiviteter. De fysiske, psykiske og åndelige tyngdekrafts domæner er adskilte områder indenfor den kosmiske virkelighed, trods deres intime sammenhænge.


8. EVOLUTIONEN I TID OG RUM

Tid og rum er uløseligt forbundet; der er en medfødt sammenhæng. Forsinkelserne i tiden er uundgåelige i tilstedeværelsen af visse betingelser i rummet.
Hvis det forårsager rådvildhed, at bruge så meget tid på at udføre de evolutionære ændringer af livsforløbet, vil jeg sige, at vi ikke kan få livsprocesserne til at udvikle sig hurtigere end de fysiske metamorfoser af en planet vil tillade. Vi er nødt til at vente på den naturlige, fysiske udvikling af en planet; Vi har absolut ingen kontrol over geologisk evolution. Hvis de fysiske forhold tillod det, kunne vi arrangere livsudviklingen fra start til slut i betydeligt mindre end en million år. Men vi er alle under jurisdiktion af de Højeste Paradisherskere, og tid eksisterer ikke i Paradis.
Individets målestok for tidsmåling er længden af hans liv. Alle skabte væsener er således tidsbetinget, og derfor anser de evolutionen som en langvarig proces. For dem af os, hvis levetid ikke er begrænset af en tidsbundne eksistens, fremstår evolutionen ikke til at være sådan en langvarig proces. På Paradiset, hvor tiden ikke eksisterer, er alle disse ting til stede i Uendelighedens sind og Evighedens handlinger.
Da sindsevolution er afhængig af, og forsinket af, den langsomme udvikling af de fysiske forhold, så er åndelige fremskridt afhængig af mental ekspansion og altid forsinket af intellektuel retardering. Men det betyder ikke, at åndelig udvikling er afhængig af uddannelse, kultur, eller visdom. Sjælen kan udvikle sig uafhængigt af mental kultur, men ikke i mangel af mental kapacitet og lyst - valg af overlevelse og beslutningen om at opnå stadigt større fuldkommenhed - at gøre Faderens vilje i himlen. Selvom overlevelse ikke er afhængig af besiddelse af viden og visdom, så er fremskridt helt sikkert.
I de kosmiske evolutionære laboratorier dominerer sindet altid over materien, og ånden er altid korreleret med sindet. Manglende synkronisering og koordination mellem disse forskellige evner kan forårsage forsinkelser, men hvis den enkelte virkelig kender Gud og ønsker at finde ham og blive som ham, så er overlevelse sikret uanset tidens forhindringer. Den fysisk tilstand kan være et handicap for sindet og mental perversitet kan forsinke åndelig opnåelse, men ingen af disse hindringer kan overvinde det viljevalg som tages med hele ens sjæl
Når de fysiske forhold er modne, kan der ske en pludselig mental udvikling; når sindstilstanden er positiv, kan der forekomme pludselige åndelige transformationer; når åndelige værdier modtager ordentlig anerkendelse og påskønnelse, så bliver de kosmiske betydninger opfattelige, og i stigende grad frigøre personligheden fra tidens handicap og befrier den fra begrænsningerne i rummet.


[Udarbejdet af en Livsbærer fra Nebadon bosiddende på Urantia.]

Publiceret 29 april 2017

« prev top next »

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login