Urantia bogen i Danmark (backup)

67. Det planetariske oprør

URANTIA BOGEN. KAPITEL 67 - DET PLANETARISKE OPRØR

PROBLEMERNE i forbindelse med den menneskelige eksistens på Urantia er umulige at forstå uden kendskab til visse store epoker fra fortiden, især forekomsten og konsekvenserne af det planetariske oprør. Selv om denne omvæltning ikke alvorligt forstyrrede udviklingen af organisk evolution, ændrede den betydeligt den sociale evolution og den spirituelle udvikling. Denne ødelæggende ulykke havde en dybtgående indvirkning på hele planetens naturlige historie.

1. CALIGASTIAS FORRÆDERI

For tre hundrede tusind år havde Caligastia haft ansvaret for Urantia da Satan, Lucifer assistent, kom på et af sine periodiske inspektions besøg. Da Satan ankom på planeten, mindede hans udseende på ingen måde om jeres karikaturer af hans forbryderiske majestæt. Han var, og er stadig, en strålende Lanonandek søn. "Og ikke et vidunder, for Satan selv er et genial væsen af lys."
I løbet af denne inspektion informerede Satan Caligastia om Lucifers foreslået "Frihedsdeklaration", og som vi nu ved, så accepterede prinsen til at forråde planeten efter at oprøret var blevet proklameret. De loyale personligheder i universet så med en ejendommelig foragt på Prins Caligastia på grund af dette overlagte tillidsbrud. Skabersønnen udtrykte denne foragt, da han sagde: ".. Du er ligesom din leder, Lucifer, og du har syndigt bestandiggjort hans forbrydelse. Han var en forfalsker fra begyndelsen af hans selvophøjelse fordi han ikke forblev i sandheden."
Af alt det administrative arbejde i et lokalunivers anses ingen højere tillid at være mere helligt end den der hviler på en Planetprins som overtager ansvaret for velfærd og vejledning af de udviklende dødelige på en verden der for nylig er blevet beboet. Af alle former for ondskab, ingen er mere ødelæggende for personlighedens status end tillidsbrud og illoyalitet til ens tillidsfulde venner. Ved at begå denne bevidste synd, forvrængede Caligastia fuldstændigt sin personlighed, så hans sind aldrig siden har været i stand til, fuldt ud at genvinde sin ligevægt.
Der er mange måder at se på synd, men fra universets filosofiske synspunkt er synd en holdning hos en personlighed, der bevidst modsætter sig den kosmiske virkelighed. Fejl kan betragtes som en misforståelse eller fordrejet virkelighed. Ondskab er en delvis realisation af, eller tilpasningsproblem til, universets realiteter. Men synd er en målrettet modstand mod guddommelig virkelighed - et bevidst valg om at modsætte sig åndelige fremskridt - mens syndighed består i en åben og vedvarende trods af anerkendt virkelighed og angiver en sådan grad af personlighedsopløsning at den grænser til kosmisk sindssyge
Vildfarelse antyder fravær af intellektuel skarphed; ondskab, mangel på visdom; synd, en ussel åndelig fattigdom; men syndighed indikerer forsvindende personligheds kontrol.
Når synden så mange gange er blevet valgt, og så ofte gentaget, kan den blive en vane. Vanemæssige syndere kan let blive uretfærdige, bliver helhjertet oprører mod universet og alle dets guddommelige virkeligheder. Selv om alle former for synd kan tilgives, så tvivler vi på at den uforbederlige synder nogensinde oprigtigt vil føle sorg for sine ugerninger eller acceptere tilgivelse for sine synder.

2. OPRØRET BRYDER UD

Kort efter Satans inspektion og mens den planetariske administration stod på tærsklen over for realiseringen af store ting på Urantia, afholdte Caligastia en dag midt om vinter af de nordlige kontinenter, en længere langvarig konference med sin medarbejder Daligastia, hvorefter sidstnævnte indkaldte de ti råd på Urantia til ekstraordinært møde. Denne samling blev åbnet med meddelelsens om, at prins Caligastia havde til hensigt at proklamere sig selv som den absolut hersker over Urantia og krævede, at alle administrative grupper skulle opløse sig selv ved at overføre alle deres opgaver og beføjelser til Daligastia som forvalter, afventende reorganiseringen af den planetariske regering og den efterfølgende omfordeling af disse embeders administrative myndighed.
Præsentationen af denne højst forbløffende opfordring blev efterfulgt af en mesterlig appel fra Van, formanden for det øverste råd for koordinering. Denne fremragende administrator og dygtige retslærer betegnede den foreslåede fremgangsmåde af Caligastia som en handling, der grænsede til planetarisk oprør og han appellerede til sine mødedeltagere om at afholde sig fra al deltagelse indtil en appel kunne indbringes for Lucifer, Systemherskeren af Satania; og han blev støttet af hele personalet. Derefter blev en appel sendt til Jerusem, og straks kom ordrerne tilbage som udnævnte Caligastia som øverste hersker på Urantia og krævede absolut og ubetinget troskab til hans befalinger. Det var som svar på dette forbløffende budskab, at den ædle Van holdt sin mindeværdige syv timers lange tale, hvor han formelt anklagede Daligastia, Caligastia, og Lucifer som stående i foragt for den øverste magt i Nebadon; og han appellerede til de Højeste i Edentia for støtte og bekræftelse.
I mellemtiden blev systemets kredsløb afbrudt; Urantia blev isoleret. Hver gruppe af himmelsk liv på planeten befandt sig pludseligt og uden varsel isoleret, fuldstændig afskåret fra alle råd og vejledning udefra.
Daligastia proklamerede formelt Caligastia til "Gud over Urantia og den højeste over alle." I og med denne proklamation var det klart hvad det handlede om; og hver gruppe trak sig tilbage til deres egne overvejelser, diskussioner, der til sidst endte kom til at afgøre skæbnen for hver overmenneskelig personlighed på planeten.
Serafer og keruber og andre himmelske væsener var involveret i beslutningerne fra denne bitre kamp, denne lange og syndige konflikt. Mange overmenneskelige grupper, der tilfældigvis var på Urantia på tidspunktet for isolationen var strandet her og blev ligesom serafer og deres partnere, tvunget til at vælge mellem synd og retfærdighed - mellem Lucifers veje og den usete Faderens vilje.
For mere end syv år fortsatte denne kamp. Først da hver tilstedeværende personlighed havde truffet sin endelig afgørelse, vil myndighederne i Edentia forstyrre eller gribe ind. Først da fik Van og hans loyale medarbejdere deres bekræftelse og modtog frigivelse fra deres langvarige angst og utålelig spænding.

3. DE SYV AFGØRENDE ÅR

Budskabet om, at oprøret var brudt ud, blev i Jerusem, Satania hovedstad, givet i en informations udsendelse fra Det Melkisedekske Råd. Rednings Melkisedekerne blev straks sendt til Jerusem, og Gabriel meldte sig frivilligt til at virke som repræsentant for Skabersønnen, hvis myndighed var blevet udfordret. Med denne informations udsendelse om oprøret i Satania blev systemet isolerede, sat i karantæne, fra sine søster-systemer. Der var "krig i himlen," hovedkvarteret for Satania, og det bredte sig til hver planet i det lokale system.
På Urantia nægtede fyrre medlemmer af det legemlige personale af de et hundrede (herunder Van) at deltage i oprøret. Mange af stabens menneskelige assistenter (modificerede og øvrige) var også modige og ædle forsvarere af Michael og hans univers regering. Der var en frygtelig tab af personligheder blandt serafer og keruber. Næsten halvdelen af de administrator- og overgangsserafer som var tildelt planeten forende sig med deres leder og Daligastia til støtte for Lucifers sag. Fyrre tusind et hundrede og nitten af de primære mellemvæsener sluttede sig sammen med Caligastia, men resten af disse væsener forblev tro mod deres tillidsopgave.
Den forræderiske prins korrigerede de illoyale mellemvæsner og andre grupper af oprørernes personligheder og organiseret dem til at udføre hans bud, mens Van samlede de loyale mellemvæsener og andre trofaste grupper og begyndte den store kamp for at frelse det planetariske personale og andre efterladt himmelske personligheder.
Mens denne kamp foregik, boede loyalisterne i en ubefæstet og dårlig beskyttet bosættelse uden mure nogle kilometer øst for Dalamatia, men deres boliger blev bevogtet dag og nat af de vagtsomme loyale mellemvæsener og de havde i deres besiddelse det uvurderlige livets træ.
Efter at oprøret var brud ud, overtog de loyal keruber og serafer, ved hjælp af tre trofaste mellemvæsener, ansvaret og myndigheden over livets træ og tillod kun stabens fyrre loyalister og deres tilhørende modificerede dødelige at spise af frugten og bladene fra denne energiplante. Der var seksoghalvtreds af disse modificerede Andoniske medarbejdere fra personalet, mens seksten Andoniske ledsagere fra de illoyale medarbejdere der nægter at gå i oprør med deres overordnede.
Gennem syv afgørende år af Caligastias oprør, var Van helliget helt til arbejdet med at pleje den loyale hær af mennesker, mellemvæsener og engle. Den åndelige indsigt og moralske standhaftighed som gjorde det muligt for Van at opretholde en sådan urokkelig holdning af loyalitet til universet styrelse var et produkt af klar tænkning, klogt ræsonnement, logisk dom, oprigtig motivation, uselviske formål, intelligent loyalitet, erfaringsbaseret hukommelse, disciplineret karakter og den ubetinget hengivenhed i hans personlighed til at gøre Paradisfaderens vilje.
Denne syv års ventetid var en tid med selvransagelse og sjæledisciplin. Sådanne kriser i et univers anliggender demonstrerer sindets enorme indflydelse som en faktor i åndelige valg. Uddannelse, undervisning og erfaring er faktorer i de fleste af de afgørende beslutninger i alle evolutionære moralske væsener. Det er dog fuldt ud muligt for den iboende ånd at tage direkte kontakt med de beslutningstagende kræfter i den menneskelige personlighed som afgør beslutninger og dermed giver det fuldt indviet vilje væsen evne til at udføre fantastiske handlinger af loyal hengivenhed til Paradisets Faderens vilje og vej. Det er netop, hvad der skete i Amadons liv, han som var den modificerede menneskelige samarbejdspartner til Van.
Amadon er den vigtigste menneskelige helt i Lucifers oprør. Denne mandlige efterkommer af Andon og Fonta var en af de et hundrede, der har bidraget med livsplasma til prinsens personale, og lige siden denne begivenhed, havde han været tilknyttet Van som hans medarbejder og menneskelig assistent. Amadon valgte at stå ved sin herres side under hele den lange og anstrengende kamp. Det var et inspirerende syn at se dette barn af de evolutionære racer stående uberørt af Daligastias spidsfindigheder samtidigt som, han og hans loyale medarbejdere under hele den syvårige kamp med ubøjelige sjælsstyrke modstod alle den lysende Caligastias vildledende lære.
Caligastia, med et maksimum af intelligens og en stor erfaring i universets anliggender, farede vild - omfavnede synd. Amadon, med et minimum af intelligens og aldeles blottet for universets erfaring, forblev urokkelige i tjeneste af universet og i loyalitet over for sine medarbejdere. Van anvendte både sind og ånd i en storslået og effektiv kombination af intellektuel beslutsomhed og åndelig indsigt og opnåede dermed et erfaringsmæssig niveau af personligheds realisering af den højest opnåelige klasse. Når sindet og ånden er fuldt forenet, har de potentialet for at skabe overmenneskelige værdier, selv morontia virkeligheder.
Historien om de rystende begivenheder i disse tragiske dage synes ikke at have en ende. Men til sidst havde den sidste personlighed endelige truffet en afgørelse, og da, men først da, ankom en af de Højeste fra Edentia sammen med redningstjenesternes Melkisedekerne for at overtage autoriteten på Urantia. De af Caligastias panoramiske regeringstids optegnelser i Jerusem blev udslettet, og prøvetidens æra af planetarisk rehabilitering blev indviet.

4. CALIGASTIAS ET HUNDREDE EFTER OPRØRET

Da det endelige navneopråb var færdig, blev det konstateret at de legemlige medlemmer af Prinsens personale have valgt side som følger: Van og hele hans koordinerings domstole var forblevet loyale. Ang og tre medlemmer af fødevarerrådet havde overlevet. Bestyrelsen for husdyrhold blev alle fejet ind i oprøret ligesom alle rådgiverne for undertrykkelse af vilde dyr. Fad og fem medlemmer af undervisningskorpset blev reddet. Nod og alle fra Kommissionen til fremstilling og handel sluttede sig til Caligastia. Hap og hele kollegiet af åbenbaret religion forblev loyal med Van og hans ædle gruppe. Lut og hele bestyrelsen for sundhedsgruppen gik tabt. Byrådet for kunst og videnskab forblev loyal i sin helhed, men Tut og Kommissionen for stammestyret gik på afveje. Således var fyrre af de et hundrede reddet, for senere at blive overført til Jerusem, hvor de genoptog deres Paradis rejse.
De tres medlemmer af det planetariske personale, der gik ind i oprør valgte Nod som deres leder. De arbejdede helhjertet for oprørsprinsen men opdagede hurtigt, at de var blevet frataget opretholdelse af systemets livstids kredsløb. De vågnede op til det faktum, at de var blevet degraderet til status for dødelige væsener. De var faktisk overmenneskelige, men på samme tid, materielle og dødelige. I et forsøg på at øge deres antal, beordrede Daligastia øjeblikkelig at de skulle ty til seksuel reproduktion, vel vidende, at de oprindelige tres og deres fireogfyrre modificerede Andoniske medarbejdere var dømt til at lide udryddelse ved døden, før eller senere. Efter faldet af Dalamatia vandrede det illoyale personale mod nord og øst. Deres efterkommere var længe kendt som Noditerne, og pladsen hvor de boede som "Nods land."
Tilstedeværelsen af disse ekstraordinære supermænd og superkvinder, strandet her som følge af oprøret og i et kort øjeblik havde parret sig med jordens sønner og døtre, gav med lethed oprindelse til de traditionelle historier om guderne, der kommer ned for at parre sig med de dødelige. Således opstod de tusind og én legende, mytiske i deres natur, men baseret på de faktiske omstændigheder i tiderne efter oprøret, som senere fandt en plads i folkesagnene og traditionerne hos de forskellige folkeslag, hvis forfædre havde været i kontakt med Noditerne og deres efterkommere.
Personale oprørerne, berøvet åndelig næring, døde til sidst en naturlig død. Og meget af den efterfølgende afgudsdyrkelse af de menneskelige racer voksede ud af et ønske om at forevige mindet om disse meget beærede væsener fra Caligastias dage.
Da de et hundredes personale kom til Urantia, blev de midlertidigt løsrevet fra deres Tankerettere. Umiddelbart efter de Melkisedekske redningsforvalters ankomst blev de loyale personligheder (undtagen Van) returneret til Jerusem og blev genforenet med deres ventede Rettere. Vi kender ikke de tres personale oprørers skæbne; deres Rettere befinder sig stadig på Jerusem. Sager og ting vil utvivlsomt hvile som de nu er, indtil dommen over hele Lucifers oprør endeligt bliver afsagt, og alle deltagers skæbne afgøres.
Det var meget svært for sådanne væsener som engle og mellemvæsener at forestille sig, at strålende og betroede herskere som Caligastia og Daligastia kunne komme på afveje - begå forræderisk synd. De væsener, der faldt i synd - de gjorde ikke oprør tilsigtet eller overlagt - men blev vildledt af deres overordnede, bedraget af deres betroede ledere. Ligeledes var det let at vinde støtte fra de evolutionære dødelige med deres primitive sind
Langt størstedelen af alle menneskelige og overmenneskelige væsener, der var ofre for Lucifers oprør på Jerusem og de forskellige vildledte planeter har for længst hjerteligt fortrudt deres dumhed; og vi mener virkelig, at alle sådanne oprigtige angrende på en eller anden måde vil blive rehabiliteret og genindført i nogle af univers tjenestens faser, når Dagenes Ældste endelig afslutter retssagen i Satania oprøret, som de for nylig har påbegyndt.

5. ØJEBLIKKELIG VIRKNING AF OPRØRET

Der herskede stor forvirring i Dalamatia og deromkring i næsten halvtreds år efter udbruddet af opstanden. Man forsøgte fuldstændigt og gennemgribende at reorganisere hele verden; revolution fortrængte evolutions processen til fremme af kulturen og racemæssige forbedringer. Blandt de højerestående og delvist uddannede mennesker, der opholdt sig i og omkring Dalamatia var der pludselig en stigning i det kulturelle niveau, men når disse nye og radikale metoder blev forsøgt på de fjerntliggende folkeslag var den umiddelbare konsekvens en ubeskrivelig forvirring og racemæssig pandemonium. Frihed blev hurtigt opfattet til tøjlesløshed af disse tiders halvt udviklede primitive mennesker.

Meget hurtigt efter oprøret var hele personalet i oprøret engageret i et energisk forsvar af byen mod de horder af halvvilde, der belejrede deres mure som følge af de frihedsdoktriner, som alt for tidligt var lært dem. Mange år før de smukke hovedkvarter sank ned under de sydlige bølger, havde de vildledte og fejllærte stammer fra Dalamatias bagland allerede fejet ned i halvvilde angreb på den pragtfulde by, drevet oprørspersonalet og deres partnere nordover.

Caligastias plan for en øjeblikkelig genopbygning af det menneskelige samfund i overensstemmelse med hans ideer om individuel frihed og gruppe frihedsrettigheder, viste sig at være en hurtig og mere eller mindre komplet fiasko. Samfundet sank hurtigt tilbage til sit gamle biologiske niveau, og kampen for at komme fremad begyndte igen, ikke ret langt forud for det punkt, hvor det var i begyndelsen af Caligastias regime, fordi denne omvæltning havde efterladt verden i en værre forvirring
Et hundrede og to og tres år efter oprøret skyllede en flodbølge op over Dalamatia, og det planetariske hovedkvarter sank i havets bølger. Dette land opstår ikke igen indtil næsten alle spor af denne ædle kultur af disse pragtfulde tidsaldre var blevet udslettet.
Da verdens første hovedstad blev opslugt af havet, boede der kun de laveste typer af Sangik racerne på Urantia, overløbere, havde allerede forvandlet Faderens tempel til et helligt sted dedikeret til Nog, lysets og ildens afgud.


6. VAN - DEN STANDHAFTIGE

Vans tilhængere trak sig tidligt tilbage til højlandet vest for Indien, hvor de var fritaget for angreb fra forvirrede racer i lavlandet. Fra dette tilbagetrækningssted planlagde de en rehabilitering af verden ligesom deres tidlige forgængere, Badoniterne, engang helt uvidende havde arbejdet for menneskehedens bedste lige før Sangik stammernes tilsynekomst.
Før de Melkisedekske redningsforvalters ankomst, overførte Van forvaltningen af de menneskelige anliggender til ti kommissioner af fire medlemmer hver, grupper identiske med prinsens regime. De ældre bosiddende Livsbærere overtog midlertidig ledelse af dette råd af fyrre medlemmer, der fungerede gennem de syv års venten. Lignende grupper af Amadoniter overtog disse ansvar, da de ni og tredive loyale medarbejdere vendte tilbage til Jerusem.
Disse Amadoniter nedstammede fra den gruppe af 144 loyale Andoniter som Amadon tilhørte, og som er blevet kendt i hans navn. Denne gruppe omfattede ni og tredive mænd og et hundrede og fem kvinder. Seks og halvtreds af dette antal havde udødelighedsstatus, og alle (undtagen Amadon) blev omdannet sammen med hans loyale medlemmer af personalet. Den resterende del af denne ædle gruppe fortsatte under ledelse af Van og Amadon på jorden til afslutningen af deres jordiske dage. De var den biologiske surdej som forøgede sig og fortsatte med at forsyne verden med lederskab igennem alle disse lange mørke tidsaldre efter oprøret.
Van blev efterladt på Urantia indtil Adams tid, og han forblev titulær leder af alle overmenneskelige personligheder der fungerer på planeten. Han og Amadon opretholdte deres liv gennem mere end hundrede og halvtreds tusind år fra processen med livets træ i samarbejde med Melkisedekernes specialiserede livstjeneste gerning.
Urantia anliggender var i lang tid administreret af et råd af planetariske redningsforvaltere, tolv Melkisedekere, som var udnævnt med mandat fra den ældste konstellationshersker, den Højeste Fader i Norlatiadek. Tilknyttet de Melkisedekske redningsforvaltere var et rådgivende råd bestående af: en af
de mest loyale hjælpere af den faldne Prins, de to bosatte Livsbærere, en Treenigede Søn i lærlingeuddannelsen, en frivillig Undervisende søn, en Lysende Aftenstjerne fra Avalon (periodisk), lederne for seraferne og keruberne, rådgivere fra to tilstødende planeter, udøvende leder af sekundær engleagtig liv, og Van, den øverstkommanderende for mellemvæsenerne. Således blev Urantia styret og administreret indtil Adam ankom. Det er ikke mærkeligt, at den modige og loyale Van blev tildelt en plads i de planetariske redningsforvalteres råd, som i så lang tid administrerede Urantias anliggender.
De tolv Melkisedekekske redningsforvaltere på Urantia udførte et heroisk arbejde. De bevarede resterne af civilisationen, og deres planetariske aktivitetsprogram blev trofast udført af Van. Inden tusind år efter oprøret havde han mere end tre hundrede og halvtreds avancerede grupper spredt overalt i verden. Disse forposter af civilisationen bestod hovedsagelig af efterkommere af de loyale Andoniter let blandet med Sangik racerne, især de blå mennesker og med Noditerne.
Uanset den frygtelige tilbagegang som oprøret forårsagede så var der mange lovende biologiske arvelinjer på jorden. Under tilsyn af De Melkisedekske redningsforvaltere fortsatte Van og Amadon arbejdet med at fremme den naturlige evolution af den menneskelige race, og de bragte fysiske evolution af mennesket fremad, indtil den nåede højdepunktet som berettigede til afsendelse af en Materiel søn og datter til Urantia.
Van og Amadon forblev på jorden indtil kort efter Adams og Evas ankomst. Nogle år derefter blev de overflyttet til Jerusem, hvor Van blev genforenet med sin ventende Tankeretter. Van tjener nu til fordel for Urantia mens han afventer ordre om at fortsætte fremad på den lange, lange vej til fuldkommenhed i Paradiset og den uåbenbaret skæbne af de forsamlede Dødeliges Finalitkorps.
Det skal bemærkes, at når Van appellerede til de Højeste af Edentia efter Lucifer havde støttet Caligastia på Urantia, afsendte Konstellationsfædrene øjeblikkelig en afgørelse, der støttede Van på ethvert punkt i hans anklage. Denne doms beslutning nåede ham ikke: fordi de planetariske kredsløb for kommunikation var afbrudt mens det var på vej. Først for nylig blev denne doms afgørelse opdaget i et energioverførende relæ, hvor det var blevet efterladt siden isoleringen af Urantia. Uden denne opdagelse, som blev gjort som følge af undersøgelser udført af mellemvæsener på Urantia, ville frigivelsen af denne beslutning have afventet Urantias tilbagevenden til konstellationens kredsløb. Denne tilsyneladende ulykke af interplanetariske kommunikation var mulig: fordi energi sendere kan modtage og sende oplysninger, men de kan ikke indlede kommunikation.
I teknisk forstand blev Vans juridiske optegnelser etableret i Satanias domstolsregister faktisk og endeligt efter denne afgørelse fra Fædre af Edentia, var registreret på Jerusem.

7. DYBTGÅENDE KONSEKVENSER AF SYND

De personlige (centripetale) konsekvenser af den skabtes forsætlige og vedholdende afvisning af lyset er både uundgåelige og individuelt og påvirker kun Guddommen og den personlige skabning. Sådan en sjælfortærende afgrøde af ondskab er den indre høst af den forhærdede viljeskabning.
Men ikke så med de ydre eftervirkninger af synd: De upersonlige (centrifugale) konsekvenser af omfavnet synd er både uundgåelig og kollektivt, og de påvirker enhver skabning, der fungerer indenfor det påvirker område i en sådan begivenhed.
Efter halvtreds tusind år var sammenbruddet af den planetariske administration, var de jordiske anliggender så uorganiserede og forsømt at den menneskelige race havde opnået meget lidt udover den generelle evolutionære status der eksisterede på tidspunktet for Caligastias ankomst tre hundrede og halvtreds tusind år tidligere. I nogen henseender havde der været fremskridt, men på andre områder havde man tabt terræn.
Synd er aldrig rent lokalt i sin effekt. De administrative sektorer af universerne er som organismer; situationen for en personlighed må i et vist omfang deles af alle. Synd, som er en persons holdning til virkeligheden, er nødvendigvis bestemt til at udstille sin iboende negativistiske høst på enhver og alle relaterede niveauer af universets værdier. De fulde konsekvenser af fejlagtig tænkning, ondskabsfuld handling, eller syndig planlægning opleves kun på niveauet, hvor det rent faktisk sker. Overtrædelse af universets lov kan være dødelig i den fysiske verden, uden alvorligt at inddrage sindet eller beskadige den åndelige oplevelse. Synd er fyldt med fatale konsekvenser til personligheds overlevelse, når det er holdningen hos hele væsenet, når det står for sindets valg og sjælens vilje.
Ondskab og synd har sine konsekvenser i materielle og sociale verdener og kan undertiden endda forsinke åndelige fremskridt på visse niveauer af universets virkelighed, men synden fra et væsen kan aldrig frarøve et andet væsen fra realiseringen af den guddommelige ret til personlighedens overlevelse. Evig overlevelse kan kun bringes i fare ved sindets afgørelser og sjælens valg af den enkelte selv.
Synden på Urantia gjorde kun meget lidt for at forsinke den biologiske evolution, men det havde den virkning, at det fratog de dødelige racer det fulde udbytte af den Adamiske arvemasse. Synden forsinker enormt den intellektuelle udvikling, den moralske vækst, det sociale fremskridt, og en masse åndelig opnåelse. Men det forhindrer ikke den højeste åndelige opnåelse af enhver person, der vælger at kende Gud og oprigtigt gør hans guddommelige vilje.
Caligastia gjorde oprør, Adam og Eva var uagtsom, men ingen dødelig født på Urantia siden har lidt i sin personlige åndelige oplevelse: som følge af disse fejltagelser. Hver dødelige født på Urantia siden Caligastias oprør er på en eller anden måde blevet tidsstraffet, men den fremtidige velfærd af sådanne sjæle har aldrig været i den mindste evighedsfare. Ingen personer er nogensinde blevet udsat for livsvigtigt åndeligt afsavn: som følge af en andens synd. Synd er helt personligt, når det gælder moralsk skyld eller åndelige konsekvenser, på trods af dets vidtrækkende konsekvenser i de administrative, intellektuelle og sociale domæner.
Selvom vi ikke kan fatte den visdom, der tilladelser sådanne katastrofer, kan vi altid skelne den gavnlige virkning af disse lokale forstyrrelser, som de er afspejlet ud over universet som helhed.

8. OPRØRETS MENNESKEHELT

Mange modige væsener på de forskellige verdener af Satania modstod Lucifers oprør, men optegnelserne på Salvington portrætterer Amadon som hele systemets mest fremtrædende karakter i hans storartet afvisning af oprørsbølgen og i hans urokkelige hengivenhed til Van - de stod sammen uberørt i deres loyalitet over for overherredømme af den usynlige Fader og hans Søn Michael.
På tidspunktet for disse betydningsfulde begivenheder var jeg udstationeret på Edentia og jeg er stadig bevidst om den glæde jeg oplevede, da jeg studerede Salvingtons informationsudsendelser, som fra dag til dag fortalte om den utrolige vedholdenhed, overjordisk kærlighed og den udsøgte loyalitet denne tidligere halvvilde som nedstammede fra den Andoniske races eksperimentelle og oprindelige slægt
Fra Edentia op gennem Salvington og endda hele vejen til Uversa var det første spørgsmål, som alle underordnede himmelske væsenet stillede med hensyn til Satanias oprør i løbet af disse syv lange år var altid: "Hvad med Amadon af Urantia, står han stadig uberørt?"
Hvis Lucifers oprør har hæmmet det lokale system og dets faldne verdener, hvis tabet af denne søn og hans vildledte medarbejdere midlertidigt har hæmmet udviklingen i konstellationen Norlatiadek, så vejer effekten af den vidtstrakte præsentation af inspirerende resultater dette ene barn af naturen og hans beslutsomme gruppe af 143 kammerater, der stod urokkeligt for de højere begreber om universets ledelse og administration, på trods af det enorme og fjendtlige pres fra deres illoyale overordnede. Lad mig forsikre dig, at dette allerede har gjort mere godt i Nebadons univers og Orvontons superunivers, og allerede opvejer den samlende sum af den ondskab og sorg som Lucifers oprør forårsagede.
Alt dette fremhæver på en smukt rørende og fantastisk storslåede måde visdommen i Faderens universelle plan om at mobilisere de Dødeliges Finalitkorps i Paradiset og ansætte denne store gruppe af fremtidig hemmelighedsfulde tjenere i stor udstrækning fra den fælles masse af opstigende, fremadskridende dødelige - lige netop sådan en dødelig som den uindtagelig Amadon.

[Præsenteret af en Melkisedek i Nebadon.]

Publiceret 29 april 2017

« prev top next »

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login