Urantia bogen i Danmark (backup)

 81. Nutidens civilisations udvikling

URANTIA BOGEN. KAPITEL 81. NUTIDENS CIVILISATIONS UDVIKLING

UANSET de op- og nedture i de fejlslagne planer der var blevet forberedt til verdens forbedring i forbindelse med Caligastias og Adams missioner, fortsatte den underliggende organiske udvikling af de menneskelige arter med at bære racerne fremad i omfanget af menneskelige fremskridt og racemæssig udvikling. Evolution kan blive forsinket, men den kan ikke stoppes.
Selvom den violette race, var i et mindre antal end planlagt, har den ikke desto mindre frembragte en fremadskridende civilisation, som siden Adams dage, langt har oversteget menneskehedens fremskridt gennem hele sin tidligere eksistens på næsten en million år.

1. CIVILISATIONENS VUGGE

For omkring femogtredive tusinde år efter Adams dage, var civilisationens vugge i det sydvestlige Asien, i et område der strækker sig fra Nildalen mod øst og lidt mod nord tværs over nordlige Arabien, gennem Mesopotamien, og videre ind Turkestan. Klimaet var den afgørende faktor i etableringen af civilisationen i dette område.
Det var de store klimatiske og geologiske forandringer i det nordlige Afrika og det vestlige Asien, der afsluttede Adamiternes tidlige migrationer, ved at det udvidede Middelhav spærrede deres vej til Europa og vendte strømmen af migration mod nord og øst ind i Turkestan. På tidspunktet for disse landstigninger og de tilhørende klimaforandringers afslutning, omkring år 15.000 f.Kr., var civilisationen kommet til en verdensomspændende stilstand med undtagelse af de kulturelle enzymer og biologiske reserver hos Anditerne som stadig var fanget af bjergene mod øst i Asien og af de ekspanderende skove i Europa mod vest.
Klima udviklingen er nu ved at udrette, hvad alle andre bestræbelser havde undladt at gøre, nemlig, at tvinge de eurasiske mennesker til at opgive jagten til fordel for den mere avancerede kaldelse som hyrde og landbrug. Evolution kan være langsom, men den er utrolig effektiv.
Da de tidligere jorddyrkere generelt anvendte slaver, blev landmanden tidligere set ned på af både jægeren og hyrden. Gennem mange og lange tidsaldre blev det anset som tarveligt at dyrke jorden; derfor ideen om, at arbejde med jorden er en forbandelse, selvom det er den største af alle velsignelser. Selv på Kains og Abels tid blev arbejdet med kvægbrug anset med større agtelse end det landbruget tilbød.
Mennesket udvikledes sædvanligvis fra en jæger til en landmand gennem overgangs forløbet som husdyrs opdrætter, og det var også tilfældet blandt Anditerne, men oftere var det de klimatiske nødvendigheder som forårsagede den evolutionære tvang som medførte at hele stammer passerede direkte fra jægere til succesfulde landmænd. En sådan direkte overgang fra jagt til landbrug forekom kun i de regioner, hvor der var en høj grad af raceblanding med den violette race.
De evolutionære folkeslag (navnlig kineserne) lærte tidligt at plante frø, og at dyrke afgrøder gennem observation af hvorledes frøet spirede som en hændelse ved at blive fugtet, eller som var blevet placeret i gravene som føde for de afdøde. Over hele sydvest Asien, langs de frugtbare flod dale og tilstødende sletter, anvendte Anditerne de forbedrede landbrugsmetoder som de havde arvet fra deres forfædre, der havde fundet landbrug og havearbejde som de vigtigste beskæftigelser inden for grænserne af den anden have.
I tusinder af år havde Adams efterkommere dyrket hvede og byg, som var forbedret i haven, overalt i hele højlandet på Mesopotamiens øvre grænse. Adam og Adamsons efterkommere mødtes her handlede og delte socialt samvær.
Det var disse påtvungne ændringer i levevilkårene, som fik en så stor del af den menneskelige race til at blive altædende i deres spisevaner. Kombinationen af hvede, ris og grøntsagskost med kødet fra besætningerne betød et stort skridt fremad i sundhed og livskraft af disse gamle folk.

2. CIVILISATIONENS VÆRKTØJ

Væksten i kulturen er baseret på udviklingen af de værktøjer, civilisationen kræver. De værktøjer, som mennesket anvender i deres opstigning fra barbariet var effektive blot i den udstrækning som de frigjorde menneskelig arbejdskraft til udførelsen af højere opgaver.
Jer, som nu lever i nyere relationer med en spirende kultur og begyndende fremgang i sociale anliggender, jer som rent faktisk har lidt tid til overs til at tænke på samfundet og civilisationen, må ikke overse det faktum, at dine tidlige forfædre havde ringe eller ingen fritid, som kunne afsættes til tankevækkende refleksion og social tænkning.
De fire første store fremskridt i den menneskelige civilisation var:
1. Kontrol af ild.                                                                                                                          
2. Tæmning af dyr.
3. Slaveri af tilfangetagende.
4. Privat ejendom.
Selvom ilden, den første store opdagelse, til sidst åbnede dørene til den videnskabelige verden, var det af ringe værdi i denne forbindelse til primitive mennesker. De nægtede at anerkende naturlige årsager som forklaringer på dagligdags fænomener.
Når man spurgte om, hvorfra ilden kom, erstattede den simple historie om Andon og flintestenen sig hurtigt med legenden om, hvordan Prometheus stjal den fra himlen. De gamle søgte en overnaturlig forklaring på alle naturfænomener der ikke lå inden for deres personlige forståelse; og mange moderne mennesker fortsætter med at gøre dette. Depersonaliseringen af såkaldte naturfænomener har krævet tidsaldre, og det er endnu ikke afsluttet. Det er oprigtig, ærlig, og frygtløs søgen efter sande årsager der fødte den moderne videnskab: Det gjorde astrologi til astronomi, alkymi blev til kemi, og magi blev medicin.
Før maskinernes tidsalder var den eneste måde, hvorpå mennesket kunne udføre et arbejde uden at gøre det selv var at anvende dyr. Tæmning af dyr placeret levende værktøj i menneskets hænder, og en intelligente anvendelse af dem banede vejen for både landbrug og transport. Uden disse dyr, kunne mennesket ikke have rejst sig fra sit primitive stadium til de efterfølgende civilisationsniveauer.
De fleste af de dyr som bedst egnede sig til at blive tæmmet blev fundet i Asien, især i de centrale og sydvestlige regioner. Det var en af årsagerne til hvorfor civilisationen skred hurtigere frem i dette område end i andre dele af verden. Mange af disse dyrearter var blevet tæmmet to gange før og i Anditernes tidsalder blev de tæmmet igen. Hunden var forblevet med jægerne, lige siden de blå mennesker tog den til sig for længe, længe siden.
Anditerne i Turkestan var de første folk som i udstrakt grad tæmmede hesten, og dette er en anden årsag til, at deres kultur var fremherskende så længe. Ved 5000 år f.Kr. havde jordbrugerne i Mesopotamien, Turkestan og Kina begyndt at opdrætte får, geder, køer, kameler, heste, høns, og elefanter. Som pakdyr brugte de okser, kameler, heste, og yakokser. Mennesket var selv på et tidspunkt pakkedyret. En hersker blandt den blå race havde engang et hundrede tusinde mænd i sin koloni af byrde bærere.
Slaveriets og de private jordbesidders ejendomsret kom med landbrug. Slaveri løftede ejernes levestandard og gav mere tid til social kultur.
Den vilde er en slave til naturen, men en videnskabelige civilisation giver langsomt menneskeheden voksende frihed. Med hjælp fra dyr, ild, vind, vand, elektricitet og andre uopdagede energikilder, har mennesket befriet sig selv, og vil fortsætte med at frigøre sig fra nødvendigheden af utrætteligt slid og slæb. Uanset de forbigående problemer som følge af de omfattende opfindelser af maskiner så er de ultimative fordele af sådanne mekaniske opfindelser uvurderlig. Civilisation kan aldrig blomstre, endnu mindre etableres, indtil mennesket har fritid til at tænke, planlægge, at forestille sig nye og bedre måder at gøre tingene på.
Til en begyndelse søgte mennesket simpelthen bare beskyttelse, levede under afsatser eller boede i huler. Dernæst tilpassede det sådanne naturlige materialer som træ og sten til oprettelsen af familie hytter. Endelig kom mennesket ind i den kreative fase af husbyggeri, lærte at fremstille mursten og andre byggematerialer.
Befolkningerne i Turkestan højland var de første af de mere moderne racer til at bygge deres hjem af træ, huse stort set lig de tidlige bjælkehytter som de amerikanske nybyggere rejste. Overalt på sletterne byggedes menneskelige boliger lavet af mursten; senere, af brændte mursten.
De ældre slægter ved floderne byggede deres hytter ved at slå høje pæle ned i jorden i en cirkel; toppene blev derefter bragt sammen, hvilket udgjorde skeletrammen til hytten, som blev flettet med tværgående rør, og hele skabningen lignede en kæmpe omvendt kurv. Denne struktur kunne derefter tætnes med ler og efter tørring i solen, ville være en meget anvendelig vejrbestandig beboelse.
Det var fra disse tidlige tiders hytter, at den efterfølgende ide om alle mulige kurvefletninger uafhængigt opstod. Blandt en gruppe opstod idéen om at fremstille lerskåle efter at have observeret hvad der skete når man udtværede disse pæle rammer med fugtigt ler. Metoden med hærdning af lerskålene ved brænding blev opdaget, da en af disse ler dækkede primitive hytter ved et uheld brændte. De gamle færdigheder opstod ofte af utilsigtede hændelser som indtræf i de tidlige folks daglige liv. I det mindste galt dette næsten hele menneskehedens evolutionære udvikling indtil tidspunktet for Adams ankomst.
Selvom keramik først var introduceret af prinsens personale for omkring en halv million år siden, var fremstillingen af lerkar praktisk taget ophørt i over et hundrede og halvtreds tusinde år. Kun de før sumeriske Noditer ved Den Persiske Golfs kyst havde fortsat med at fremstille lerkar. Keramik kunsten blev genoplivet under Adams tid. Udbredelsen af denne kunst var samtidig med udvidelsen af ørkenområderne i Afrika, Arabien og Centralasien, og den spredte sig fra Mesopotamien ud over den østlige halvkugle i en række bølger som repræsenterede forbedrende fremstillingsteknik.
Disse civilisationer i Anditernes tidsalder kan ikke altid spores efter udviklingsfaser af deres keramik eller andre kunstarter. Det regelmæssige forløb af den menneskelige evolution var uhyre kompliceret af regimerne både i Dalamatia og i Eden. Det sker ofte, at de senere vaser og redskaber er ringere end de tidligere produkter af mere racerene Anditiske folk.

3. BYER, HÅNDVÆRK OG HANDEL

Klima ødelæggelsen af de frodige, åbne græsklædte jagt og græssende arealer af Turkestan, med begyndelse omkring år12.000 f.Kr., tvang menneskerne i disse regioner til at ty til nye former for levebrød og simple håndværk. Nogle begyndte at opdrætte flokke af tamdyr, andre blev jordbrugere eller samlere af vandbaserede fødevarer, men den højerestående typer af intellekt blandt Anditerne valgte at engagere sig i handel og håndværk. Det blev endda skik for hele stammer til at dedikere sig til udviklingen af en enkelt industri. Fra Nildalen til Hindu Kush og fra Ganges til Den Gule Flod, blev de højerestående stammers hovedaktivitet at dyrke jorden, med handel som en bibeskæftigelse.
Stigningen i samhandel og i forædling af råmaterialer til forskellige artikler i handel var direkte medvirkende til at producere de tidlige og halv fredelige samfund, som havde en stor indflydelse i spredningen af kultur og civilisationens færdigheder. Før denne æra stimulerede verdenshandelen, var sociale fællesskaber baseret på stammefolk - udvidet familie grupper. Handel betød samvær med forskellige slags mennesker og bidrog dermed til en hurtigere krydsbefrugtning af kulturen.
For omkring tolv tusinde år siden oprandt de selvstændige byernes æra. Disse primitive handels- og håndværker byer var altid omgivet af zoner af landbrug og kvægavl. Selv om det er rigtigt, at industrien blev fremmet af at levestandarden steg, bør I ikke nære nogen misforståelse vedrørende det tidlige bylivs raffinementer. De tidlige racer var ikke særlig ordentlige og rene, og det gennemsnitlige primitive samfund steg fra tredive til tres centimeter hver femogtyvende år som følge af den blotte ophobning af snavs og affald. Visse af disse gamle byer steg også meget hurtigt højere end den omkringliggende jord, fordi deres ubrændte mudder hytter var kortvarig, og det var skik at bygge nye boliger direkte på toppen af ruinerne af den gamle.
Den udbredte anvendelse af metaller var kendetegnende for denne tidlige industri- og handelsbyers æra. I har allerede fundet en bronze kultur i Turkestan stammende fra før 9000 år f.Kr., og Anditerne lærte sig også tidligt at arbejde i jern, guld og kobber. Betingelserne var dog meget anderledes længere væk fra de mere avancerede centre for civilisation. Der har ikke været nogen klart adskilte perioder, såsom sten-, bronze-, og jernalderen; alle tre eksisterede på samme tid men på forskellige steder.
Guld var det første metal, som mennesket søgte efter; det var let at bearbejde og blev i første omgang kun brugt som pynt. Siden kom kobber i brug, men ikke i nævneværdig udstrækning indtil det blev blandet med tin og man fik det hårdere bronze. Opdagelsen af at blande kobber og tin til at få bronze blev foretaget af en af Turkestans adamsoniter hvis kobbermine i bjergsiden tilfældigvis var placeret ved siden af en tin forekomst.
Med fremkomsten af primitive håndværk og spirende industri, blev handel hurtigt den mest potente indflydelse i udbredelsen af den kulturelle civilisation. Åbningen af handelsruter til lands og til søs lettede i høj grad rejser og kontakter mellem kulturer samt blanding af civilisationer. Ved år 5000 f.Kr. var hesten i almindelig brug i alle civiliserede og halvciviliserede lande. Disse senere generationer havde ikke kun tamheste, men også forskellige former for vogne og kareter. Hjulet havde været i brug i lang tid før, men nu begyndte hjulkøretøjer at blive udbredt både i handel og krig.
Den rejsende erhvervsdrivende og omrejsende opdagelsesrejsende gjorde mere for at fremme den civilisation som historien kender end alle andre påvirkninger tilsammen. Militære erobringer, kolonisering og de senere religioners missionerende aktiviteter var også faktorer i udbredelsen af kulturen; men disse var alle af sekundær betydning i forhold til de handelsforbindelser, der konstant blev accelereret af den hastigt voksende kunst og videnskab af industrien.
Tilførselen fra den Adamiske slægt til menneskeracerne fremskyndede ikke kun tempoet af civilisationens udvikling, men stimulerede også i høj grad menneskets begær efter eventyr og udforskning, med det til følge, at størstedelen af Eurasien og Nordafrika hurtigt blev besat af de hastigt multiplicere blandede efterkommere af Anditerne.

4. DE BLANDEDE RACER

Når vi ankommer til de historisk tiders daggry, er hele Eurasien, det nordlige Afrika og Stillehavs øerne befolket med de sammensatte menneskeracer. Disse nuværende eksisterende menneskeracer er fremkommet af en blanding og opblanding af menneskets fem grundlæggende racer på Urantia.
Hver og en af Urantias racer er identificeret ved visse særlige fysiske egenskaber. Adamiterne og Noditerne var langt hoved, Andoniterne var bred hovedet. Sangikracerne var af mellemform, men de gule og blå mennesker havde en tendens til at være bred hoved. Når de blå racer, blev blandet med Andonitslægter blev de deciderede bred hovedet. Anden gradens Sangiker var mellem- og lang hovedet.
Selv om disse kranie dimensioner er nyttige i dechifreringen af racemæssig oprindelse, er skelettet som helhed langt mere pålidelig. I den tidlige udvikling af Urantiaracerne var der oprindeligt fem forskellige typer af skelet struktur:
    1. Andonisk, Urantia oprindelige urbefolkning.
    2. Første gradens Sangik, rød, gul og blå.
    3. Anden gradens Sangik, orange, grøn og indigo.
    4. Noditisk, Dalamatias efterkommere.
    5. Adamitisk, den violette race.
Efterhånden som disse fem store racegrupper udførligt blandede sig med hinanden, havde den Sangiske arvedominans i de løbende blandinger en tendens til at overskygge den Andonitiske type. Lapperne og eskimoerne er blandinger af Andoniter og Sangik blå racer. I deres skeletstrukturer er den oprindelige Andoniske type bedst bevaret. Adamiterne og Noditerne er blevet så blandet med de andre racer, at de kun kan genkendes som en generaliseret kaukasisk klasse.
Når man afdækker rester af mennesker fra de sidste tyve tusinde år er det generelt umuligt klart at skelne mellem de fem originale typer. Undersøgelse af sådanne skeletstrukturer vil afsløre, at menneskeheden nu er opdelt i cirka tre klasser
    1. Den kaukasiske - Den Anditiske blanding af noditiske og adamiske slægter, yderligere modificeret af tilførsel af første gradens og (en del) af anden gradens Sangikfolk og af en omfattende krydsning med Andoniter. De hvide racer i vesten, sammen med nogle indiske og turanske folkeslag, er inkluderet i denne gruppe. Den forenende faktor i denne gruppe er den større eller mindre andel af Anditisk arv.
    2. Den mongolide - første gradens Sangik type, herunder de oprindelige røde, gule og blå racer. Kineserne og indianerne tilhører denne gruppe. I Europa er den mongolske type modificeret af blanding med anden gradens Sangiker og Andoniter; endnu mere af tilførselen fra Anditerne. Malayerne og andre indonesiske folk er inkluderet i denne klassifikation, selv om de indeholder en høj procentdel af anden gradens Sangikblod.
    3. Den negroide - anden gradens Sangiktype, som oprindeligt omfattede de orange, grønne, og indigofarvede racer. Denne type illustreres bedst af negerne, og de vil blive fundet overalt i Afrika, Indien og Indonesien, hvor som helst anden gradens Sangik racer slog sig ned.
I det nordlige Kina er der en vis blanding af kaukasiske og mongolske typer; i Levanten har kaukasierne og de negroide typer blandet sig; i Indien, samt i Sydamerika, findes alle tre typer repræsenteret. Skelet karakteristika for de tre overlevende typer kan stadig observeres og hjælper med identificeringen af de senere forfædre til de nuværende menneskeracer.

5. KULTURSAMFUNDET

Den biologiske evolution og den kulturelle civilisation er ikke nødvendigvis korrelerede. Den organiske evolution kan i enhver tidsalder fortsætte uhindret midt i blandt et kulturelforfald. Når man undersøger menneskets historie over lange perioder finder man, at evolution og kultur i sidste ende forholder sig til hinanden som årsag og virkning. Evolutionen kan avancere i fraværet af kultur, men en kulturcivilisation blomstrer ikke uden en tilstrækkelig baggrund for forudgående race udvikling. Adam og Eva introducerede ingen sådanne civilisations fænomener, der ville have været fremmed for udviklingen af det menneskelige samfund, men det Adamiske blod forøgede racernes medfødte evner og fremskyndte den økonomiske udvikling og industriel fremskridt. Adams overdragelse forbedrede racernes hjernekapacitet, og accelereret dermed markant de naturlige evolutions processer.
Gennem landbrug, dyre tæmning, og forbedret arkitektur, frigjorde menneskeheden sig efterhånden fra de værste af de uophørlige kampe for at leve og begyndte at se sig om efter noget der ville forsøde livsprocessen. Dette var begyndelsen på jagten efter højere og stadigt højere standarder for materiel komfort. Gennem håndværk og industri hæver mennesket gradvist indholdet af det jordiske livs fornøjelse.
Kulturelle samfund er ikke nogen stor velgørenheds klub af nedarvet privilegium, hvor alle mennesker er født med gratis medlemskab og total lighed. Snarere er det en ophøjet og stadigt fremrykkende lav af jordens arbejdere, som i sine rækker kun optager toppen af de arbejdende som stræber efter at gøre verden til et bedre sted, hvor deres børn og deres børns børn kan leve og avancere i de efterfølgende tidsaldre. Dette civilisationens lav oppebær en høj entrépris, pålægger strenge og grundige discipliner, pålægger strenge straffe for alle afvigere og anderledes tænkende, mens det giver nogle personlige rettigheder eller privilegier med undtagen af øget sikkerhed mod almindelige farer og racemæssige risikoer.
Social organisation er en form for overlevelses forsikring, som mennesket har lært, er rentabel; Derfor er de fleste individer villige til at betale disse præmier for selvopofrelse og indskrænkning af den personlig-frihed som samfundet afkræver fra sine medlemmer til gengæld for denne udvidede gruppe beskyttelse. Kort sagt, så er den nuværende sociale mekanisme en forsikringsplan designet til at give en vis grad af sikkerhed og beskyttelse mod en tilbagevenden til de forfærdelige og antisociale betingelser, som karakteriserede de tidlige oplevelser af den menneskelige race.
Samfundet bliver således en kooperativ ordning til at sikre civil frihed gennem institutioner, økonomisk frihed gennem kapital og opfindelse, social frihed gennem kultur, og frihed fra vold gennem politiregulering.
Magt giver ikke ret, men den håndhæver de almindeligt anerkendte rettigheder i hver ny generation. Regeringens vigtigste opgave er at definere rettighederne, til retfærdig og upartisk at regulere klasseforskelle, og sikrer lige muligheder for alle i overensstemmelse med loven. Ethvert menneskes ret er forbundet med en social forpligtelse. Et privilegium af en gruppe er en forsikrings mekanisme, som ufejlbarligt kræver fuld betaling af de præmier, der betales for gruppe tjenester. Grupperettigheder, samt de af den enkelte, skal beskyttes, herunder reguleringen af den seksuelle orientering.
Frihed underlagt gruppe regulering er det legitime mål for den sociale evolution. Frihed uden restriktioner er en forfængelighed og en fantasifulde drøm af ustabile og overfladiske menneskelige sind.


6. CIVILISATIONENS OPRETHOLDELSE

Mens biologisk evolution hele tiden har forløbet opad, gik meget af den kulturelle evolution ud fra Eufrat dalen i bølger, der over tid gradvist blev svækket indtil afslutningen af alle de racerene efterkommere til Adam var draget ud for at berige civilisationer i Asien og Europa. Racerne blandede sig ikke fuldt ud, men deres civilisationer blandede sig i en betydelig udstrækning. Kulturen spredte sig langsomt over hele verden. Denne civilisation skal fastholdes og fremmes, for der eksisterer i dag ingen nye kilder til kultur, ingen Anditer som kan styrke og stimulere civilisationsudviklingens langsomme fremskridt.
Den civilisation som nu udvikles på Urantia voksede ud af, og er baseret på følgende faktorer:
    1. Naturlige forhold. Den materielle civilisations art og omfang er i høj grad bestemt af de naturlige ressourcer som er til rådighed. Klima, vejr og mange andre fysiske forhold er faktorer i udviklingen af kulturen.
    I begyndelsen af Anditernes æra var der kun to omfattende og frugtbare åbne jagtområder i hele verden. Den ene var i Nordamerika, hvor indianerne blev spredt; den anden var nord for Turkestan og blev delvist besat af en Andonisk-gul racegruppe. De afgørende faktorer for udviklingen af en højerestående kultur i det sydvestlige Asien var race og klima. Anditerne var et stort folk, men den afgørende faktor for retningen af deres civilisation var den tiltagende tørke i Iran, Turkestan og Sinkiang, der tvang dem til at opfinde og vedtage nye og avancerede metoder til at vriste et levebrød fra deres mindre og mindre frugtbare jorder.
    Konfigurationen af kontinenterne og andre forhold relateret til land arrangementer har meget stor betydning i spørgsmålet om fred eller krig. Meget få urantiafolk har nogensinde haft en lige så gunstig mulighed for kontinuerlig og uafbrudt udvikling som folkene i Nordamerika - beskyttet som de er på stort set alle sider af store oceaner.
    2. Kapitalgoder. Kulturen udvikles aldrig under fattige forhold; fritid er afgørende for udviklingen af civilisationen. Den enkelte kan udvikle en moralsk karakter og åndelig værdi kan erhverves i mangel af materiel rigdom, men en kulturel civilisation opstår kun under sådanne forhold af materiel velstand som fremmer fritid kombineret med ambitioner.
    Under de primitive tider var livet på Urantia alvorligt og krævende. Det var for at undgå denne uophørlige kamp og uendelige slid, at menneskeheden hele tiden søgte mod det behageligere klima i troperne. Selv om disse varmere beboelseszoner gav en vis lettelse fra den intense kamp for tilværelsen, så anvendte de racer og stammer som søgte en sådan lettelse, sjældent deres optjente fritid til fremme af civilisationen. Sociale fremskridt er altid kommet fra tanker og planer hos de racer, der har, ved deres intelligente indsats, lært at vriste deres levebrød fra jorden med mindre indsats og kortede arbejdsdage og dermed været i stand til at nyde en velfortjent og givende ekstra fritid.
    3. Den videnskabelige viden. Civilisationens materielle aspekter skal altid afvente ophobning af videnskabelige data. Det tog lang tid efter opdagelsen af bue og pil og udnyttelse af dyr til kraft formål før mennesket lærte at udnytte vind og vand, og senere udnyttelsen af damp og elektricitet. Men langsomt over tid forbedredes civilisationens redskaber. Vævning, keramik, tæmning af dyr, og metalbearbejdning blev efterfulgt af skrivningens og trykningens tidsalder.
    Viden er magt. Opfindelse går altid forud for fremskyndelse af kulturel udvikling på verdensplan. Videnskab og opfindelse nød den største fordel af trykpressen, og samspillet mellem alle disse kulturelle og opfindsomme aktiviteter har enormt accelereret hastigheden af kultur fremskridt.
    Videnskaben lærer mennesket at tale matematikkens nye sprog og trænede hans tanker langs linjer af krævende præcision. Videnskaben stabiliserer også filosofien gennem afskaffelse af fejl, mens den renser religionen ved at dræbe overtro.
    4. Menneskelige ressourcer. Et vist befolkningsgrundlag er nødvendig for civilisationens spredning. Alt andet lige, et talrigt folk vil dominere en mindre races civilisation. Hvis befolkningen således ikke stiger i antal op til et vist punkt forhindres den fulde virkeliggørelse af den nationale skæbne, men der kommer et punkt i befolkningstilvækst, hvor yderligere vækst er selvmorderisk. En stigning af antal udover det optimale af det normale forhold mellem menneske og jord, betyder enten en sænkning af levestandarden eller en umiddelbar udvidelse af territoriale grænser ved fredelig indtrængen eller ved militær erobring, voldelig besættelse.
    I er nogle gange chokeret over krigens hærgen, men I bør indse, at det er nødvendigt at producere et stort antal mennesker for at give rig mulighed for social og moralsk udvikling; men med en sådan planetarisk frugtbarhed sker der snart et alvorlige overbefolknings problem. De fleste af de beboede verdner er små. Urantia er gennemsnitlige, måske en anelse underdimensioneret. Den optimale stabilisering af nationale befolkninger øger kultur og forhindrer krig. Det er en klog nation, som ved, hvornår den skal ophøre med at vokse.
    Selvom et kontinent som er rigest i naturlige aflejringer og har det mest avancerede mekaniske udstyr vil gøre små fremskridt, hvis folks intelligens er på tilbagegang. Viden kan erhverves gennem uddannelse, men visdom, som er uundværlig for en sand kultur, kan kun sikres gennem erfaring og af mænd og kvinder, der er medfødt intelligent. Sådanne mennesker er i stand til at lære af erfaringer; de kan blive virkelig kloge.
    5. De materielle ressourcers effektivitet. Meget afhænger af den visdom, der vises i udnyttelse af naturressourcerne, videnskabelig viden, kapitalgoder og menneskelige potentialer. Den vigtigste faktor i de gamle tiders civilisation var den tvang, der udøves af visse kloge herskere i samfundet. Primitive mennesker fik bogstaveligt civilisationen påtvunget af sine højerestående samtidige. Velorganiseret og højerestående minoriteter har i vid udstrækning regerede verden.
    Magt giver ikke ret, men magten udfører, hvad der er, og hvad der har været i historien. Først for nylig har Urantia nået det punkt, hvor samfundet er villig til at debattere magt og rettens etik.
    6. Sprogets effektivitet. Udbredelsen af civilisationen må vente på sproget. Levende og voksende sprog som udvikles sikrer en spredning af civiliseret tænkning og planlægning. I de tidlige tidsaldre blev der gjort betydelige fremskridt i sproget. I dag er der et stort behov for yderligere sproglige udvikling for at lette ekspressionen af udviklende tanker.
    Sproget blev udviklet ud af grupperelationer, hver lokal gruppe udvikler sit eget system af ord udveksling. Sproget voksede op gennem fagter, skilte, græder, imiterede lyde, intonation og accent til lydsystemet af efterfølgende alfabeter. Sprog er menneskets bedste og mest nyttige værktøj til at tænke, men kunne desværre ikke blomstre indtil de sociale grupper havde en vis fritid. Tendensen til at lege med sproget udvikler nye ord - slang. Hvis flertallet tilegner sig slangen, så udgør det sproget. Oprindelsen af dialekter illustreres af, hvordan en familiekreds tillader sig selv at tale "baby sprog"
    Sproglige forskelle har altid været den store hindring for fredens udbredelse. Erobringen af dialekter skal gå forud inden en kultur kan sprede sig til en hele race over et kontinent, eller til en hel verden. Et universel sprog fremmer fred, beskytter kulturen og forøger lykken. Selv når sproget i en verden er reduceret til et par stykker, og de førende kulturelle folk behersker disse påvirker dette i høj grad opnåelsen af verdensomspændende fred og velstand.
    Der er gjort meget få fremskridt på Urantia mod at udvikle et internationalt sprog, så er meget blevet opnået ved etablering af internationale kommercielle handelsudveksling. Alle disse internationale forbindelser bør fremmes, uanset om de involverer sprog, handel, kunst, videnskab, sportskonkurrencer eller religion.
    7. De mekaniske anordningers effektivitet. Civilisationens fremskridt er direkte relateret til udvikling og besiddelse af værktøj, maskiner og distributionskanaler. Forbedrede værktøjer, sindrige og effektive maskiner, afgøre, hvilke af de konkurrerende grupper der overlever i arenaen af fremrykkende civilisation.
    Under de første tider var menneskelig arbejdskraft den eneste form for energi som blev udnyttet i landbruget. Det krævede en lang kamp for at erstatte folk med okser, fordi det gjorde folk arbejdsløse. I den seneste tid, begyndte maskinerne at fortrænge mennesker, og ethvert sådan fremskridt bidrager direkte til udviklingen af samfundet, fordi det frigør menneskelig arbejdskraft til at udføre mere værdifulde opgaver.
    Videnskab, styret af visdom, kan blive menneskets store sociale befrier. En mekaniseret tidsalder kan kun vise sig ødelæggende for en nation, hvis det intellektuelle niveau er for lavt til at opdage de kloge metoder og sunde teknikker der kræves for en vellykket tilpasning til de overgangs vanskeligheder som følger af, at et stort antal mennesker pludselige mister deres beskæftigelse af en for hurtig opfindelse af nye typer af arbejdsbesparende maskiner.
    8. Fakkelbærernes karakter. Den social arv gør det muligt for mennesket at stå på skuldrene af alle dem, der har levet før, og som har bidraget med noget til summen af kultur og viden. I dette arbejde med at overføre kulturens fakkel videre til den næste generation, vil hjemmet altid være den grundlæggende institution. Leg og det sociale liv kommer som det næste, med skolen sidst men den er lige så uundværlige i et komplekst og velorganiseret samfund.
    Insekter er født fuldt uddannet og udstyret til livet - ja, en meget smal og rent instinktivt eksistens. Det menneskelige barn er født uden en uddannelse; derfor besidder mennesket evnen, til at styre den yngre generations uddannelse, i høj grad for at ændre civilisationens evolutionære forløb.
    De faktorer, der i løbet af det tyvende århundrede mest har bidraget til civilisationens fremme og udvikling af kulturen er den markante stigning af rejser i verden og uovertrufne forbedringer i metoder til kommunikation. Forbedringerne indenfor uddannelse har imidlertid ikke holdt trit med den voksende sociale struktur; ej heller har den moderne værdiforståelse af etikken, der er udviklet i takt med væksten i de mere rent intellektuelle og videnskabelige områder. Den moderne civilisation står stille i åndelig udvikling og sikring af hjemmet som institution.
    9. Racens idealer. En generations idealer former skæbnens kanaler til den generation, der følger umiddelbart efter. Kvaliteten af de sociale fakkelbærere vil afgøre, om civilisation går frem eller tilbage. Boligerne, kirkerne og skolerne af en generation forudbestemmer karakter tendensen i den efterfølgende generation. Den moralske og åndelige dynamik i en race eller en nation bestemmer stort set den kulturelle hastighed af denne civilisation.
    Idealer ophøjer kilden til sociale strømme. Ingen strømme vil stige højere end dets kilde, uanset hvilken pres eller retningsbestemt kontrol der anvendes. Den drivende kraft af selv de mest materielle aspekter af en kulturcivilisation er bosiddende i det mindste materiale af samfundets resultater. Intelligens kan overvåge civilisationsmekanismen, visdom kan styre den, men åndelig idealisme er den energi, som virkelig løfter og avancere den menneskelige kultur fra et niveau af opnåelsen til et andet.
    Først var livet en kamp for tilværelsen; nu, er det en kamp for levestandard; det næste vil være en kamp for tankekvalitet, det kommende jordiske mål af den menneskelige eksistens.
    10. Koordinering af specialister. Civilisationen er blevet enormt avanceret af den tidlige arbejdsdeling og dens senere naturlig følge af specialiseringen. Civilisation er nu afhængig af den effektive koordinering af specialister. Da samfundet ekspanderer, må der findes nogle metoder til at samle de forskellige specialister.
    Sociale, kunstneriske, tekniske og industrielle specialister vil fortsætte med at stige i antal og vokse i dygtighed og viden. Denne diversificering af evne og færdigheder i beskæftigelsen vil i sidste ende svække og opløse det menneskelige samfund, hvis ikke der udvikles effektive midler til koordinering og samarbejde. Den intelligens, som kan frembringe sådanne opfindelser og en sådan specialisering bør være fuldstændig kompetent til at udtænke passende metoder til kontrol og justering for alle de problemer, der skyldes den hurtige vækst af opfindelserne og den øgede hastighed i den kulturelle ekspansion.
    11. Metoder til beskæftigelse. Samfundsudviklingen i den næste tidsalder, vil afspejle et bedre og mere effektivt samarbejde og koordinering indenfor den stadig stigende og ekspanderende specialisering. Når arbejdet bliver mere og mere diversificerende må man finde en fremgangsmåde til at dirigere de enkelte individer til en egnet arbejdsplads. Maskiner er ikke den eneste årsag til arbejdsløshed blandt de civiliserede folk på Urantia. Den økonomiske kompleksitet og den stadige stigning i industriel og erhvervsmæssig specialisering bidrager til problemerne med arbejdskraftens placering.
    Det er ikke nok at uddanne mennesker til arbejde; i et komplekst samfund skal der også være effektive måder at finde et job. Før borgere er uddannet i højt specialiserede processer til at tjene til livets ophold, bør de også gives uddannelse i en eller flere måder til at udføre mere almindeligt arbejde, erhverv eller færdigheder, som kan udnyttes, når de er forbigående arbejdsløse i deres specialiserede arbejde. Ingen civilisation kan overleve på lang sigt som rummer store klasser af arbejdsløse. Med tiden, vil selv de bedste af borgerne blive forvrænget og demoraliseret ved at acceptere støtte fra statskassen. Selv privat velgørenhed bliver skadelig, når arbejdsegnede medborgere gennem lang tid får fordel af det.
    Et sådan højt specialiseret samfund stiller sig ikke positivt til de gamle kommunale og feudale folk praksis. Sandt nok, mange offentlige tjenester kan accepteres og med fordel socialiseres, men højt uddannede og ultra specialiserede mennesker kan bedst styres af enhver metode der involverer et intelligent samarbejde. En moderne form for koordinering og broderlig regulering vil føre til en mere produktivt længerevarende samarbejde end de ældre og mere primitive metoder som blev anvendt af kommunismen eller diktatoriske regulerende institutioner baseret på tvang.
    12. Viljen til samarbejde. En af de største hindringer for udviklingen af det menneskelige samfund er konflikt mellem interesser og velfærd af de større, mere socialiserede menneskelige grupper, og af de mindre, små genstridige asociale sammenslutninger af menneskeheden, for ikke at nævne asociale enkelte individer.
    Ingen national civilisation vil holde længe medmindre dens uddannelses metoder og religiøse idealer inspirere til en høj form for intelligent patriotisme og national hengivenhed. Uden denne form for intelligent patriotisme og kulturel solidaritet, har alle nationer en tendens til at gå i opløsning som følge af provinsiel jalousi og lokale egeninteresser.
    Fastholdelsen af en verdensomspændende civilisation er afhængig af at mennesket lærer at leve sammen i fred og broderskab. Uden en effektiv koordinering, er den industrielle civilisation truet af farerne ved ultra specialisering: ensformighed, indskrænkning, og tendensen til at avle mistillid og jalousi.
    13. Effektivt og klogt lederskab. I en civilisation afhænger meget, rigtig meget, af en entusiastisk og effektiv gruppeånd. Ti mænd er ikke mere til nævneværdig større værdi end en med at løfte en stor vægt, medmindre de løfter sammen - alle på samme tidspunkt. Et sådan teamwork - social samarbejde - er afhængig af lederskab. De kulturelle civilisationer fra fortiden og nutiden er blevet baseret på borgernes intelligente samarbejde med kloge og progressive ledere; og indtil mennesket udvikler sig til højere niveauer, vil civilisationen fortsat være afhængig af klogt og energisk lederskab.
    Højtudviklede civilisationer er født af skarpsindig korrelation af materiel rigdom, intellektuel storhed, moralsk værdighed, social dygtighed, og kosmisk indsigt.
    14. Sociale ændringer. Samfundet er ikke en guddommelig institution; men et fænomen i forbindelse med den igangværende udvikling. Civilisationens fremskridt forsinkes altid, når dens ledere er langsomme i at gennemføre de ændringer i den sociale organisation, som er nødvendige for at holde trit med tidens videnskabelige fremskridt. Trods alt dette, bør man ikke foragte noget, bare fordi det er gammelt, ej heller bør en idé være betingelsesløst omfavnet bare fordi den er ny.
    Mennesket skal ikke være bange for at eksperimentere med samfundets mekanismer. Imidlertid bør disse eventyr i kulturel tilpasning styres af dem, der er fuldt fortrolige med historien om social evolution; og altid bør disse innovatorer rådgives af visdommen hos dem, der har haft praktisk erfaring indenfor områderne for det påtænkt sociale eller økonomiske eksperiment. Ingen store sociale eller økonomiske forandringer bør forsøges pludseligt. Tid er afgørende for alle typer af menneskelig justering - fysiske, sociale eller økonomiske. Kun moralske og åndelige justeringer på stående fod, og selv disse kræver tidens gang for den fulde udfoldelse af deres materielle og sociale konsekvenser. Racens idealer er den primære støtte og sikkerhed i de kritiske tidspunkter, hvor civilisationen er i transit fra et niveau til et andet.
    15. Forebyggelse af midlertidige sammenbrud. Samfundet er et resultat af forsøg og fejltagelser gennem på hinanden efterfølgende tidsaldre. Samfundet er, hvad der har overlevet de selektive omstillinger og justeringer i de forskellige stadier af menneskets årelang stigning fra dyr til menneskelige niveauer af planetariske status. Den store fare for enhver civilisation - i hvert øjeblik - er truslen om sammenbrud i den tid af overgangen fra de etablerede metoder fra fortiden til fremtidens nye og bedre, men uprøvede procedurer.
    Lederskab er afgørende for fremskridt. Visdom, indsigt og fremsynethed er uundværlige for nationernes overlevelse. Civilisationen er aldrig for alvor i fare, før der begynder at være mangel på egnet lederskab. Mængden af sådanne kloge leder har aldrig oversteget én procent af befolkningen.
Det var efter disse trin på den evolutionære stige, at civilisationen hævede sig op til det niveau, hvor disse mægtige indflydelser kunne iværksættes som har kulmineret i den hastigt voksende kultur i det tyvende århundrede. Kun ved at fastholde disse væsentlige grundlæggende punkter kan mennesket håbe på at bevare sine nutidige civilisationer og samtidig sikre deres fortsatte udvikling og sikre overlevelse.
 
Dette er de vigtigste elementer i folks lange, lange kamp på jorden for at etablere civilisationer siden Adams tid. Den nuværende kultur er nettoresultatet af denne anstrengende evolution. Før bogtrykkerkunstens opfindelse, var fremgangen forholdsvis langsom fordi en generation ikke kunne drage nytte så hurtigt af de resultater, som deres forgængere havde opnået. Nu haster det menneskelige samfund fremad under kraften af den samlede energi fra alle tidsaldrene, hvorigennem civilisationen har kæmpet.
 
[Sponsoreret af en Ærkeengel i Nebadon.]

Publiceret 29 mai 2017

« prev top next »

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login